Reading - Unit 16 trang 166 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below. (Làm việc từng nhóm. Nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dùng những ý đề nghị dưới đây.)

READING

BEFORE YOU READ

Work in pairs.

1.  List some historical places you know in Vienam. (Liệt kê một vài địa danh lịch sử ở Việt Nam).

2. Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical place?

3. What do you know about this place?

Answer

1. I know some historical places like Den Hung Remains (Di tích đền Hùng), Dicn Bien phu, Cu Chi Tunnel (Địa đạo Củ Chi). Hue Imperial City (Kinh thành Huế), Co Loa Citadel,...

2. Yes, it is.

3. Van Mieu is the largest and the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Thanh Tong, and dedicated to Confucius. In the Courtyard of the Stelea you can see 82 Stelea, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the hack of a tortoise, but they are arranged in no chronological order.

WHILE YOU READ

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.) 

Click tại đây để nghe:


Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today and they attract great interest from visitors.

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Dịch bài:

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội. Đầu tiên được xây dựng năm 1070 vào triều đại nhà Lý, Văn Miếu tượng trưng cho phương cách suy nghĩ và hình xử theo Nho giáo. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám, đại học đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập trên nền tảng của Văn Miếu. Khoảng giữa những năm 1076 và 1779, Quốc Tử Giám đã giáo dục hàng ngàn người tài ba cho đất nước. Năm 1842, Văn Miếu trở thành nơi tôn vinh những học giả lỗi lạc của dân tộc. Tên, năm sinh và những thành tựu của những thí sinh đỗ đầu trong những kỳ thi Đình được khắc vào bia đá. Những bia đá này đứng trên lưng những con rùa khổng lồ, ngày nay vẫn còn và chúng thu hút sự chú ý của khách thăm.

Sau hơn 900 năm hiện hữu. Văn Miếu là mẫu kiến trúc truyền thống Việt Nam được bảo quản kỹ lưỡng. Cây đa ở Văn Miếu, chứng kiến bao lễ hội và kỳ thi trong suốt những triều đại phong kiến tiếp tục phát triển. Văn Miếu — Quốc Tử Giám là một địa danh của niềm tự hào dân tộc của người dân Việt.

Task 1: Choose A,B, or C that best suits the meaning of the italicised word. (Chọn A, B hoặc C phù hợp nhất với nghĩa của từ in nghiêng.)

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.

A. beautifully             B. initially              C. finally

2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.

A. typical                   B. fond                  C. traditional

3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.

A. ignore                   B. gather                C. honor

4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations.

A. printed                 B. carved               C. washed

5. The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now.

A. slow down            B. fall off                C. grow well

Answer

1.B           2. A           3. C            4. B             5. C

Task 2: Decide whether the following sntences are True (T) or False (F). (Quyết định những câu sau đúng (T) hay sai (F).)

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 and 1779.

2. Quoc Tu Giam is considered to be the first university of Vietnam.

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th to the 19th century.

4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

5. Festivals and examinations used to be held in Van Mieu - Quoc Tu Giam.

6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.

Answer

1. F (The consiruction of Van Mieu took place in 1070.)

2. T

3. F (Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 18th centuries.)

4. F (Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnames  architecture.)

5. T

6. T

AFTER YOU READ

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below. (Làm việc từng nhóm. Nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dùng những ý đề nghị dưới đây.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?

- When and where were they built?

- What were their functions?

- What is special about the stelae there?

Answer

Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.

They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 and in 1076.

Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place to produce the talented I for the nation. And 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students...

On the stone stelea, standing on the hacks of giant tortoises, were engraved the names, places of birth and achievements of top students in royal examinations.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan