Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.6 trên 138 phiếu

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

A. READING

 BEFORE YOU READ

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

1. Have you ever visited a zoo or a forest?

2. What animals are you interested in? Why?

3. Do you need to protect animals forests?

Trả lời:

1. Yes. I visited a zoo once when I was in Ho Chi Minh City in 1970.

2. I'm interested in wild animals such tigers, lions or brown hears,... because these animals are at risk of being extinct.

3. Yes. I think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in the near future.

WHILE YOU READ

Read the paragraphs, and then do the tasks that followe (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

 Click tại đây để nghe:


   

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants and animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants and animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease and many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man and most animals need a constant supply of water to live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water and provide power for homes and industries. Frees, grasses, and other plant life play an important part in the natural circulation of water, and thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent Hoods and leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible to open a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being threatened and the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants and animals. But we can stop worsening the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature's defence.

Dịch bài:

Sự mất rừng đang tàn phá sự đa dạng động thực vật của trái đất. Các nhà khoa học nói mỗi năm khoảng 5.000 chủng loại dộng thực vật đang bị xóa đi. Điều này đặc biệt gây lo lắng vì nhiều động thực vật đó có thể được dùng làm thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiêu bệnh khác. Chúng ta có lẽ không bao giờ biết cái giá thật sự cùa sự tàn phá này.

Con người và phần lớn động vật cần một số lượng nước thường xuyên để sống. Nông dân cần nước cho mùa vụ cùa họ. Các đập thủy điện giữ nước cần thiết và cung cấp điện cho gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ và sự sống thực vật khác giữ một phần quan trọng trong sự tuần hoàn nước trong thiên nhiên, và do đó giúp bảo vệ nó. Không có cây cò, phần lớn nước sẽ chảy đi vừa khi nó đổ xuống, mang đi lớp đất quý giá. Nước chảy nhanh sẽ gây ra lụt thường xuyên và để lại ít nước trong mùa khô.

Trong những ngày này không thể mở từ báo mà không đọc về thiệt hại chúng ta đang làm cho môi trường. Trái đất đang bị đe dọa và tương lai có vẻ tệ hại. Mỗi người chúng ta có thể làm gì? Chúna ta không thể làm vệ sinh các sông và biển bị ô nhiễm của chúng ta chỉ qua một đêm. Chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự biến mất cùa các động thực vật. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn sự làm tệ hại hơn vấn đề trong khi các nhà khoa học tìm câu trà lời, và những luật được thông qua trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B. (Ghép từ ở A với định nghĩa phù hợp ở B.)

A

B

1. eliminate

2. circulation

3. run-off

4. hydroelectric

 

a. the movement of something around a closed system

b. concerning or producing electricity by the power of falling water

c. remove or get rid of completely

d. liquid which Hows off or from (something)

Trả lời:

1. c          2. a               3. d                 4. b

Task 2: Decide whether the following statements are true(T) or false (F). (Quyết định những câu sau đúng(T) hay sai (F).)

1. Each year about fifty hundred spccics of plants and animals are eliminated.

2. Many kinds of plants could be used to treat various dangerous diseases.

3. Water can be held on land by vegetation.

4. Man is constantly doing harm to the environment.

5. Plants may cause floods and erosion.

6. We can do nothing to save the earth.

Trả lời:

1. T           2. T         3. T            4. T

5. F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods and erosion.)

6. F (We can stop worsing the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature’s defense.)

Task 3: Choose the most suitable main idea for each paragraph. (Chọn đại ý phù hợp nhất cho một đoạn văn).

1. We cannot live without water.

2. Let’s do something to save the earth.

3. Forests give us a lot of valuable things.

4. Vegetation can help conserve water.

Trả lời:

A - 3 Forests give us a lot of valuable things. (Rừng đem lại cho chúng ta nhiều thứ quí giá.)

B - 4 Vegetation can help conserve water. (Thảm thực vật có thể giúp bảo tồn nước.)

C - 2 Let's do something to save the earth. (Hãy làm điều gì đó để bảo vệ trái đất.)

AFTER YOU READ

Answer the following questions (Trả lời các câu hỏi sau).

1. What is the consequence of losing forest?

2. How important is water in our life?

3. What should we do for the future of our planet ?

Trả lời:

1. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. And this loss may bring about serious damage to man and other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat and severe weather.

2. Water plays a very important role in living beings' life. Without water, no living thing on the earth could survive. For example we need water to grow our food, keep animals and fowls in our homes and produce power.

3. We should stop and prevent doing what can do serious damase to our environment by conserving rare plants and animals and by stopping the pollution of all kinds: air, water and land.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan