Reading unit 5 trang 54 sgk tiếng anh 10


Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

A.READING (Đọc )  

I. BEFORE YOU READ (Trước khỉ em đọc)

work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computer system. Match each numbered item with one of the words or phrases in the box.(Làm việc từng đôi. Nhìn hình minh họa của những phần khác nhau của một máy vi tính. Ghép từng phần có ghi số với một trong, những từ hoặc cụm từ trong khung.)
1.D                  2. E               3.G             4.C           5.A          6.F     7. B     8. H    

II. WHILE YOU READ( Trong khi em đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn.và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 

Máy tính trà thành một phần trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thăm các cửa hàng, văn phòng và các thắng cảnh với sự trợ giúp của máy tính. Chúng ta đọc báo và tạp chí được sản xuất trên máy tính. Chúng ta nhận và gởi thơ đến hầu hết mọi nơi trên thế giới với sự trợ giúp của máy tính và chúng ta cũng có thể học ngoại ngữ ngay cả trên máy tính. Điều gì làm máy tính thành một thiết bị kỳ diệu như thế? Mồi lần bạn mở máy tính, với phần cứng và phần mềm thích hợp, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn yêu cầu. Nó là một máy tính tăng tốc độ sự tính toán: nó có thê cộng, trừ, nhân hoặc chia với tốc độ ảnh sáng và sự chính xác hoàn toàn.
Nó là một thiết bị lưu trữ điện tử có thể quản lý một sưu tập lớn dữ kiện. Nỏ là một máy đánh chữ thần diệu cho phép bạn đánh máy và in bất kỳ tài liệu nào — thơ, bản ghi nhớ hay đơn xin phép nghỉ. Nó là thiết bị giao tiếp cá nhân giúp bạn tiếp xúc với các máy tỉnh khúc và với mọi người khắp thế giới. Và nếu bạn thích giải trí, bạn có thể thư giãn với các trò chơi trên máv tính hoặc nghe nhac chơi trên máy tính.

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definition in B. (Những từ ở A xuất hiện trong bài đọc. ghép chúng lại định nghĩa của chúng ở B.)

1.c                  2. e                   3. a                 4. b                     5. d

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage? (Quyết định câu nào trong, ba câu chọn lựa dưới đây là tựa tốt nhất cho đoạn văn?)

       C . What Can the Computer Do?

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

1.What can the Computer do to help us in our daily life?
It can help us: visit shops, offices, and places of scenic beauty: pay bills; read newspapers and magazines: receive or send lotters to friends and even
. learn foreign languages ...etc...
2.Why is a computer a miraculous device?
Ii is a miraculous device because is capable of doing almost anything you ask; it can speed up the calculations. Ii is an electronic store of data, a magical typewriter and a personal communicator to interact with other computers and with people the world over.              

III. AFTER YOU READ( Sau khi em đọc)

work in pairs. Discuss other uses of the computer in our life. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những cách dùng khác của máy tính trong đời sống hàng ngày của chúng ta.)
Besides the ạ hove uses, a Computer can help us to design in construction
manage the meetings or business affairs from afar.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu