Liên từ-although


ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).

B. ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).
e.g.: Although this city is small, it’s very clean and beautiful. (Mặc dù thành phổ này nhỏ. nó rất sạch và đẹp.)
Although he’s poor, he leads a very honest life.
(Mặc dù anh ấy nghèo, anh ấy có cuộc sống rất trung thực.)                                 Ngoài although, những từ “EVEN THOUGH, THOUGH" (mặc dù) cũng được dùng
e.g.: Even though the lest was difficult, the pupils tried to finish it.
(Mặc dù bài kiểm tra khó, các học sinh cố gắng làm xong.)                               ALTHOUGH có thể được thay thế bởi liên từ (conjunction)                               BUT. hay từ nối (connector) HOWEVER.
e.g.: He’s poor, but he leads a very honest life.
He’s poor: however, he leads a very honest life.
Chú ý: a. BUT: thường theo sau dấu phẩy (,: a comma)
HOWEVER: thường thee sau dấu chấm phẩy(;: semi-colon)

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu