Speaking unit 8 trang 85 sgk tiếng anh 10


Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in croups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại then từng nhóm ba người.)

B. SPEAKING (Nói)
Task 1: The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve their life in the village. Match each of the plans with its possible result. (Dân làng Ha Xuyen đang thảo luận những kế hoạch cải thiện đời sống của họ trong làng. Ghép mỗi kế hoạch với kết quả có thể có của nó )
1.b               2. g              3. d               4. c                5. f                 6. c              7. a
Task 2: The villagers arc discussing their plans. Read and practise the conversation in croups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và thực hành bài đối thoại then từng nhóm ba người.)
A : Tôi biết điều gì chúng ta nên làm trước tiên. Chúng ta nên mở rộng đường xá.
B : Ý kiến hay! Nếu đường xá được mở rộng xe du lịch và xe tải có thể đến làng của chúng ta.
c : Vâng. Và nếu xe tải có thể đến làng, chúng' ta sẽ không phải chở những hàng nông sản nặng nề bằng xe bò đến thành phố.
A : Và chúng ta nên nâng cao và trải lại mặt đường.
B : Nếu chúng ta nâng cao và trải lại mặt đường, chúng sẽ không bị ngập và lầy lội khi trời mưa.
c : Và dân làng sẽ cũng có thể đi đó dễ dàng hơn.
Task 3: Work in groups. Continue the conversation, using the ideas in the table in Task 1. Add some more possible results if you like. (Làm việc từng nhóm. Tiếp tục bài đối thoại, dùng những ý tưởng ở bảng trong Bài tập I. Thêm vào kết quả có thể xảy ra nữa nếu em thích.)
A : Next we should build a new school.
B : It's a good idea. If we build a new school, our children can have a better learning place.
c : OK. And I think we should also buy more modern equipment for the school. With the help of equipment, our children can get better learning conditions.
D : And we ought to build a medical centre.
A : I completely agree to this idea. If we build a medical centre, the villagers’ health can be easily and quickly looked alter. We’re no longer afraid of lakine much time to get to the town hospital every time we unluckily get ill.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu