Reading - Unit 11 trang 112 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.9 trên 80 phiếu

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

A. READING

BEFORE YOU READ

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Have you ever been to a national park?

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world?

3. What trees and animals can you see in a national park?

Trả lời:

1. - Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

    - No, I haven’t been to any national park yet.

2. In Viemam, there are Nam Cat Tien National Park, Cuc Phuong National Park and Bach Ma National Park, and Yellowstone National Park in Wyoming. USA and Nairobi National park in Kenya, Africa.

3. In a national park I can see secular trees (cây cổ thụ) and rare wild animals and valuable plants.

WHILE YOU READ

Read the passages, and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 


 Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam's nine national parks to be established, and it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there to study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1,000-year-old tree. The best time to visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya's smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to learn how to recognise the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due to an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it.

Dịch bài:

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions. (Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

1. establish to start an organization that is intended to continue for a long time

2. _______ to have something inside

3. _______ a group/groups of animals or plants

4. _______ a state of continuing to live or exist

5. _______ related to an area near a tropical area

6.  _______ a state of being polluted

Trả lời:

1. establish

2. contain

3. species

4. survival

5. sub-tropical

6. contamination

Task 2 : Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

2. Why would November be a suitable time to visit park?

3. What can people learn in Nairobi National Park?

4. What kinds of animals are tanken care of in the Orphanage?

5. Why is Everglades National Park endangerered?

6. What do you think wil happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water?

Trả lời:

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2. Because it is the time when the dry season is over.

3. They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the waler.

6. If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

AFTER YOU READ

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why? (Thảo luận từng nhóm. Công viên nào trong ba công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Tại sao?)

Trả lời:

I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons.

First it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can sec the work being done to protect threatened and endangered species.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan