Reading - Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.1 trên 78 phiếu

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

A. READING

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music. (Làm việc từng đôi. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loạt âm nhạc.)

Type of music

Description

1. folk music

2. rock 'n' roll

3. pop music

4. classical music

5. jazz

a. serious and traditional Western European music

b. traditional music of a country

c. a combination of African and Western music

d. modem music that is popular with young people

e. a style of music with a strong and loud beat

Trả lời:

1.b          2.e               3. d                  4. a               5.c

WHILE YOU READ

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:


There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate - especially their emotions. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts and feelings. It can express one’s anger, love, hate or friendship; it can also convey one's hopes and dreams.

Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions and sets the tone for them. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful. Music lulls babies to sleep at night and wakes students up in the morning.

Above all, music entertains. It makes people happy and excited. It delights the senses. In fact, music as entertainment has always been a big business. It is a billion-dollar industry. It is difficult 10 imagine what our lives would be like without music.

Dịch bài:

Có hai điều làm con người khác biệt với tất cả động vật khác: đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc rõ ràng khác biệt với ngôn ngữ. Tuy nhiên, người ta có thể dùng nó để truyền đạt - nhất là cảm xúc của họ. Giống như đọc, viết và nói. Âm nhạc có thể diễn tả ý tưỏng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể diễn tả sự giận dữ, tình yêu. sự thù ghét hoặc tình bằng hữu: nó cũng có thể truyền đi niềm hy vọng và mơ ước.

Âm nhạc là một phần rất thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Nó được sử dụng (chơi) trong hầu như tất cả biến cố quan trọng và những dịp đặc thù và định một âm điệu cho chúng. Nó tăng thêm sự vui vẻ cho không khí của một lễ hội và làm đám tang thêm trang nghiêm và đau buồn. Âm nhạc ru các đứa bé ngủ về đêm và đánh thức học sinh vào buổi sáng.

Trước hết, âm nhạc giải trí con người. Nó làm cho con người vui vẻ và phấn khích. Nó gây khoái cảm cho giác quan. Thật vậy, âm nhạc như sự tiêu khiển luôn luôn là một kinh doanh lớn. Nó là nền công nghiệp tỷ đô-la. Thật khó tưởng tượng cuộc sống của chúng sẽ ra sao nếu không có âm nhạc.

Task 1: The words /phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences. (Tất cả những từ /cụm từ trong khung dưới đây xuất hiện trong bài đọc. Dùng chúng để điền các câu.)

emotion     communicate        integral part       solemn

lull                       delights                       mournful

1.   If you know English, you can_______ with people from the English-speaking world easily.

2.   Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to______ her to sleep.

3.   Nam's success at school________ his parents.

4.   He is an________ of the team, we can't do without him.

5.   The teacher criticised him with a________ expression on his face.

6.   Like a lot of men, he finds it hard to express his________ .

7.    With a________ look on his face, he told us about his uncle's death.

Trả lời:

1.communicate          2. lull                3. delights

4. integral part           5. solemn

6. emotion                 7.mournful

Task 2: Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. What are the two things that make humans diffirent from other animals?

2. Why is music a powerful means of communication?

3. How can music set the tone for a events and special occasions?

4. How can music emtertain?

5. Why has music always been a big business?

Trả lời:

1. The two things that make humans different from other animals are language and music.

2. Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

3. It adds joyiulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

5. Because it is now a billion-dollar industry.

AFTER YOU READ

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? 

2. In your opinion,which of the roles of music is the most important?

 

Trả lời:

1. There are five roles of music mentioned in the text.

2. In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one's hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan