Speaking unit 10 trang 106 sgk tiếng anh 10


Task 1;Task 2;Task 3: Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

B.SPEAKING (Nói)

Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

 A.Ngày nay các vườn thú rất nhạy cảm về những hình ảnh của chúng. Chúng không muốn đước xem như những nơi động vật bị nhốt trái ý muốn của chúng. Thay vào đó. chúng được xem như những nơi mà các chủng loại đang gặp nguy hiểm có thể phát triển. Chúng muốn tái thiết những môi trường thiên nhiên của động vật. Vì thế nơi đó xuất hiện một loại vườn thú mới.        B.Vườn thú Howletts ở Kent thuộc sở hữu của John Aspinall, người nổi tiếng về chương trình nuôi các động vật đang gặp nguy hiểm và đưa chúng trở lại vùng hoang đã. Vườn thú có những con khỉ đột lớn nhẩt thế giới và chính sách của vườn thú là cung cấp môi trường như tự nhiên (có thể được) cho các con thú. Đôi khi điều này có thể nguy hiểm, và một số người giữ vườn bị thương và một người bị chết.

1.For what purpose are zoos of the new kind opened ?

They are opened to help endangered species to develop.

2.What are their main features?

The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment / habitats.

Task 2: Pul a lick (/) in the right to show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner. (Viết (/) ở bên phải đễ thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý. Sau đó chia sẻ ý của em với một bạn cùng học).                                                                                                                                Yes                  No                  Animals may have better food                           /                                                                   Animals may suffer from dangerous diseases                           /            In the zoo of               Animals may do what they want                                              /                                             Animals may develop                                       /                                                                   Animals may feel happier                                                       /                            
Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận những thuận lợi và bất lợi của vườn thủ loại mới.Dùng từ gợi ý dưới đây.)

A.In order to reconstruct a zoo of the new kind, people are likely to spend so
much money because they must make up an environment as similar as possible to the natural habitat in the wild.

B.That’s right. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C. OK. it's true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run. jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A.But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C. However, there's a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.
But in ihe zoos of the new kind, we can save and conserve the animals that are at the edge of extinction.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu