Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson Two trang 61 Family and Friends


1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look and say. 4. Look again and write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)


Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)


 

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

- What are you doing(Bạn đang làm gì vậy?)

   I’m dancing with Dad. (Tôi đang khiêu vũ với bố.)

- What’s he doing(Anh ấy đang làm gì vậy?)

   He’s eating the cake. (Anh ấy đang ăn bánh.)

Bài 3

3. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. What is he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

    He’s playing music. (Anh ấy đang chơi nhạc.)

2. What is she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

    She’s singing. (Cô ấy đang hát.)

3. What is she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

    She’s sleeping. (Cô ấy đang ngủ.)

Bài 4

4. Look again and write.

(Nhìn lại và viết.)

1. He is ______ music. 
2. She is _______. 
3. She is _______. 

Lời giải chi tiết:

1. He is playing music. (Anh ấy đang chơi nhạc.)   

 2. She is singing. (Cô ấy đang hát.) 

 3. She is sleeping(Cô ấy đang ngủ.)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

What are you doing?  (Bạn đang làm gì vậy?)

I’m eating the cake.  (Tôi đang ăn bánh.)


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay