Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson One trang 4 Family and Friends


1. Listen, point and repeat. 2. Listen and read.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

1. My name’s Rosy. (Em tên Rosy.)

2. My name’s Tim. (Em tên Tim.)

3. Hello, class. My name’s Miss Jones. (Chào, cả lớp. Cô tên là Jones.)


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm