Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson Four trang 63 Family and Friends


1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and chant. 3. Read the chant again. Say the words with dr, tr and cr. 4. Listen to the sounds and write the words.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Phương pháp giải:

drdrum (cái trống)

trtruck (xe tải)

crcrayon (bút màu sáp)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

A train and a truck. (Tàu hỏa và xe tải.)

A crab and a drum. (Con cua và cái trống.)

I draw with my crayons, (Tôi vẽ bằng cây bút sáp màu của tôi,)

And I have fun. (Và tôi thật vui.)


A girl in a dress, (Một cô gái mặc đầm.)

A bird in a tree. (Một con chim trên cây.)

Get your crayons, (Lấy bút sáp màu của bạn,)

And draw with me. (Và vẽ cùng với tôi.)

Bài 3

3. Read the chant again. Say the words with dr, tr and cr.

(Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có dr, tr và cr.)


Bài 4

4. Listen to the sounds and write the words.

(Nghe các âm sau và viết từ.)

Lời giải chi tiết:

truck (xe tải)

drum (cái trống)

crayon (bút sáp màu)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

I draw with my crayons. (Tôi vẽ bằng bút sáp màu của tôi.)


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay