Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson Four trang 47 Family and Friends


1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with k, l and m. 3. Listen and circle.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Kk – kite (con diều)

Ll – lion (con sư tử)

Mm – mo(mẹ)

Bài 2

2. Point and say the words that begin with k, l and m.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái k, l và m.)

Lời giải chi tiết:

lion (con sư tử) - mom(mẹ)kite (con diều)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Kk – Kite (con diều)

2. Ll – Lion (con sư tử)

3. Kk – Kite (con diều)

4. Mm – Mom (mẹ)

5. Ll – Lion (con sư tử)

6. Kk – Kite (con diều)

Lời giải chi tiết:

Let's talk!

Let’s talk! (Chúng ta cùng nói!)

This is my kite. (Đây là con diều của tôi.)


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay