Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 4 Lesson One trang 96 Family and Friends


1. Watch and listen. Read and say.2. Watch and listen. Number. 3. Look at the park objects. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Watch and listen. Read and say.

(Xem và nghe. Đọc và nói.)


 

1. James: Dad, may I go on the swing, please?

(James: Bố, con có thể chơi xích đu được không ạ?)

    Dad: Yes, Ok … Be careful of the ball, James!

(Dad: Được, đồng ý… Hãy cẩn thận trái banh kìa James!)

    James: I’m fine, Dad.

  (James: Con ổn mà bố.)

2. James: Dad, Look over here! I’m on the swing!

   (James: Bố, Nhìn qua đây này! Con đang trên xích đu!.)

    Dad: That’s good! Come down now.

   (Dad: Đó thật tốt! Bây giờ đi xuống đây.)

    James: Ok.

   (James: Dạ được.)


Bài 2

2. Watch and listen. Number.

(Xem và nghe. Đánh số.)


Bài 3

3. Look at the park objects. Ask and answer.

(Nhìn các đồ vật có ở công viên. Hỏi và trả lời.)


Phương pháp giải:

A: May I go on the seesaw, please?

  (Con có thể chơi bập bênh được không ạ?)

B: Yes, Ok. Be careful!

  ( Được, đồng ý. Hãy cẩn thận!)

A: Look, I’m on the slide!

  (Hãy nhìn, con đang trên cầu trượt!)

B: That’s good.

  (Đó thật tốt.)Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Family and Friends - Xem ngay