Review - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần: Review - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Part 1

 You will hear two people talking about media in the future. What is each person going to write about? For questions 1-5, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice.


( Bạn sẽ nghe hai người nói về phương tiện truyền thông trong tương lai. Mỗi người sẽ viết về điều gì? Đối với câu hỏi 1-5, viết một chữ cái (A-H) bên cạnh mỗi người. Bạn sẽ nghe cuộc trò chuyện hai lần.)

0. Dan

1. Julie

2. Joanne

3. Kevin

4. Brad

5. Bella

A. watching movies

B. playing video games

C. reading books

D. getting information

E. listening to music

F. reading newspapers

G. sharing ideas

H. listening lo the radio

Bài nghe:

A: What are you going to write about for a media project, Dan?

Dan: About how more people stop reading books?

A: Hmmm, Okay. What about you, Julie?

Julie: I think about how more people would watch movie at home?

A: Interesting. Joanne?

Joanne: I’m writing about how people was share the ideas

A: What about you, Kelvin? What’s about you going to write about?

Kelvin: About read the news online and not newspaper in the future 

A: Good idea! Brad?

Brad: I’m writing about how the video games going to get better. More people play them. And you, Bella?

Bella: Hmmm, I think about more people getting informations

Tạm dịch:

A: Bạn định viết gì cho một dự án truyền thông, Dan?

Dan: Về việc làm thế nào mà nhiều người ngừng đọc sách hơn?

A: Hmmm, ok. Còn bạn thì sao, Julie?

Julie: Tôi nghĩ về việc nhiều người sẽ xem phim ở nhà hơn như thế nào?

A: Thật thú vị. Joanne?

Joanne: Tôi đang viết về cách mọi người chia sẻ ý tưởng

A: Còn bạn thì sao, Kelvin? Còn bạn sẽ viết về điều gì?

Kelvin: Về việc đọc tin tức trực tuyến chứ không phải là báo trong tương lai

A: Ý kiến hay! Brad?

Brad: Tôi đang viết về cách để trò chơi điện tử trở nên tốt hơn. Nhiều người chơi chúng hơn. Còn bạn, Bella?

Bella: Hmmm, tôi nghĩ sẽ có nhiều người nhận được thông tin hơn

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- watching movies: xem phim

- playing video games: chơi game

- reading books: đọc sách

- getting information: tiếp nhận thông tin

- listening to music: nghe nhạc

- reading newspapers: đọc báo

- sharing ideas: chia sẻ ý tưởng

- listening to the radio: nghe đài

Lời giải chi tiết:

0. Dan

C

1. Julie

A

2. Joanne

G

3. Kevin

F

4. Brad

B

5. Bella

D

Part 2

Read the article. Choose the correct answer (A, B, or C).

( Đọc bài báo. Chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

The Future Houses Exhibition

Helen Karter, November 12

Last weekend, my family went to the Future Houses Exhibition. It was really interesting to see how homes will change in the future. People might live in a lot of different places, like underground or under the sea. Many homes will be smart homes with robot helpers that do the chores. Other smart devices will even cook for us. I do not think I would like to live in a smart home. The technology might not work well. Now, you go to the toilet. In the future, you will use a smart toilet. What if the computer breaks? No, thanks I really want to live in an eco-friendly home somewhere in the country.

0. Where did Helen go last weekend?

A. the Future Apartments Exhibition

B. the Future Houses Exhibition

C. underground and under the sea

1. What will robot helpers do?

A. nothing

B. homework

C. housework

2. What will other smart devices do?

A. play video games

B. do the shopping

C. make food

3. Why does Helen think living in a smart home is a bad idea?

A. She thinks that some devices might break.

B. She cannot afford one.

C. She doesn't like robots.

4. Where does Helen want to live?

A. under the sea

B. in the country

C. underground

5. What kind of home does Helen want?

A. one that is good for the environment

B. one with a smart toilet

C. a smart home

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Triển lãm Ngôi nhà Tương lai

Helen Karter, ngày 12 tháng 11

Cuối tuần trước, gia đình tôi đã đến Triển lãm Những Ngôi nhà Tương lai. Thực sự rất thú vị khi thấy những ngôi nhà sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Mọi người có thể sống ở nhiều nơi khác nhau, như dưới lòng đất hoặc dưới biển. Nhiều ngôi nhà sẽ là những ngôi nhà thông minh với những người máy trợ giúp làm việc nhà. Các thiết bị thông minh khác thậm chí sẽ nấu ăn cho chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn sống trong một ngôi nhà thông minh. Công nghệ có thể không hoạt động tốt. Bây giờ, bạn vào nhà vệ sinh. Trong tương lai, bạn sẽ sử dụng một nhà vệ sinh thông minh. Nếu máy tính bị hỏng thì sao? Không, cảm ơn Tôi thực sự muốn sống trong một ngôi nhà thân thiện với môi trường ở một nơi nào đó trên đất nước.

0. Cuối tuần trước Helen đã đi đâu?

A. Triển lãm Căn hộ Tương lai

B. Triển lãm Ngôi nhà Tương lai

C. dưới lòng đất và dưới biển

1. Robot trợ giúp sẽ làm gì?

A. không có gì

B. bài tập về nhà

C. nội trợ

2. Các thiết bị thông minh khác sẽ làm gì?

A. chơi trò chơi điện tử

B. mua sắm

C. làm thức ăn

3. Tại sao Helen nghĩ rằng sống trong một ngôi nhà thông minh là một ý tưởng tồi?

A. Cô ấy nghĩ rằng một số thiết bị có thể bị hỏng.

B. Cô ấy không thể mua được.

C. Cô ấy không thích người máy.

4. Helen muốn sống ở đâu?

A. dưới biển

B. trong nước

C. dưới lòng đất

5. Helen muốn kiểu nhà nào?

A. một điều tốt cho môi trường

B. một nhà vệ sinh thông minh

C. một ngôi nhà thông minh

Lời giải chi tiết:

0

A

B

C

1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.