Lesson 3 - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần : Lesson 3 - Unit 8 -SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words

Look at the pictures and fill in the blanks using the words in the box.

(Nhìn vào nhữung bức tranh và điền vào chỗ trống các từ trong khung.)

Bay                      Highlands                      island                   Mountain                waterfall                   Forest                      Beach

1. Ha Long Bay is one of the UNESCO World Heritage Sites. It’s in the north of Vietnam.

(Vịnh Hạ Long là một trong những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nó ở phía bắc của Việt Nam.)

2. St. Lucia is an                    in the Caribbean. It is famous for its golden beaches.

3. The Black                  is in the southwest of Germany. It's famous for its trees, waterfalls, and lakes.

4. The Cameron                  are in Malaysia. There are beautiful waterfalls, rivers, and hills.

5. Table              is great for hiking. People love to look at the beautiful view of Cape Town from the top.

6. Sunset               is in Hawaii. Visitors can watch big wave surfing in the winter.

7. Niagara Falls is on Niagara River. It is a famous                   in North America.

Phương pháp giải:

bay: vịnh

highlands: cao nguyên

island: hòn đảo

mountain: núi

waterfall: thác nước

forest: rừng

beach: bãi biển

Lời giải chi tiết:

 2. island 3. Forest   4. Highlands
 5. Mountain 6. Beach  7. waterfall 

2. St. Lucia is an island in the Caribbean. It is famous for its golden beaches.

(St. Lucia là một hòn đảo ở Caribe. Nó nổi tiếng với những bãi biển vàng.)

3. The Black Forest is in the southwest of Germany. It's famous for its trees, waterfalls, and lakes.

(Rừng Đen ở phía tây nam nước Đức. Nó nổi tiếng với cây cối, thác nước và hồ.)

4. The Cameron Highlands are in Malaysia. There are beautiful waterfalls, rivers, and hills.

(Cao nguyên Cameron ở Malaysia. Có những thác nước, sông và đồi tuyệt đẹp.)

5. Table Mountain is great for hiking. People love to look at the beautiful view of Cape Town from the top.

(Núi Bàn là nơi tuyệt vời để đi bộ đường dài. Mọi người thích ngắm nhìn cảnh đẹp của Cape Town từ trên cao.)

6. Sunset Beach is in Hawaii. Visitors can watch big wave surfing in the winter.

(Bãi biển Sunset ở Hawaii. Du khách có thể xem lướt sóng lớn vào mùa đông.)

7. Niagara Falls is on Niagara River. It is a famous waterfall in North America.

(Thác Niagara trên sông Niagara. Nó là một thác nước nổi tiếng ở Bắc Mỹ.)

Listening

Listen and fill in the blanks.

(Lắng nghe và điền vào chỗ trống.)


Yellow Mountain Info Card

Country: (1) China

Can see: (2) beautiful views and strange-looking                   tops

Height of the Lotus Peak mountain: (3)                     meters high

Best way to go: (4) by __________                    

Bring in August: (5) your                       

Phương pháp giải:

Bài nghe:

A: Where should I go for my vacation?

B: You should go to the famous Yellow Mountain Area in China.

A: What can I do there?

B: You can see beautiful views and strange looking mountain tops.

A: Oh, OK.

B: And there is also a mountain called the Lotus Peak. It is 1864 meters high.

A: Sounds interesting. So what's the way to get there?

B: You can go by plane.

A: And what's the best month to go?

B: August is good. The weather is really nice then but you need to bring your raincoat.

A: Thanks.

Tạm dịch:

A: Tôi nên đi đâu vào kỳ nghỉ của mình?

B: Bạn nên đến khu vực núi Hoàng Hà nổi tiếng ở Trung Quốc.

A: Tôi có thể làm gì ở đó?

B: Bạn có thể nhìn thấy cảnh đẹp và những ngọn núi trông kỳ lạ.

A: Ồ, được đó.

B: Và còn có một ngọn núi tên là Lotus Peak. Nó cao 1864 mét.

A: Nghe có vẻ thú vị. Vậy, làm sao để đến đó?

B: Bạn có thể đi bằng máy bay.

A: Và tháng tốt nhất để đi là gì?

B: Tháng 8 thật tốt. Thời tiết lúc đó rất đẹp nhưng bạn cần mang theo áo mưa.

A: Cảm ơn.

Lời giải chi tiết:

1. China 2. mountain 3. 1864 4. plane 5. raincoat

Yellow Mountain Info Card

Country: (1) China 

(Quốc gia: Trung Quốc)

Can see: beautiful views and strange-looking (2) mountain tops

(Có thể thấy: cảnh đẹp và đỉnh núi trông lạ mắt)

Height of the Lotus Peak mountain: (3) 1,864 meters high

(Chiều cao của ngọn núi Lotus Peak: cao 1,864 mét)

Best way to go: by (4) plane

(Cách tốt nhất để đi: bằng máy bay)

Bring in August: your (5) raincoat

(Mang theo vào tháng 8: áo mưa của bạn)

Reading a

a. Read the article and choose the best headline.

(Đọc bài báo và chọn tiêu đề tốt nhất.)

Christine Robinson, August 12

Bali is a wonderful place for a vacation.

A lot of visitors go to Bali for their vacations every year. You can enjoy the white sand beaches, take photos, and meet friendly local people. You can also go on cycling tours, scuba diving, and even snorkeling. Bali is one of the most beautiful islands in Indonesia. You can go there by boat or plane. You should not go there between October and March because it is very rainy. Between April and October are the best times to visit Bali, during the dry season. You can also go to the International Film Festival in Bali every September.

If you get the chance, you should spend your vacation in this beautiful place.

A. A Beautiful Forest in Indonesia

B. A Beautiful Mountain in Indonesia

C. A Beautiful Island in Indonesia

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Christine Robinson, ngày 12 tháng 8

Bali là một nơi tuyệt vời cho một kỳ nghỉ.

Rất nhiều du khách đến Bali cho các kỳ nghỉ của họ hàng năm. Bạn có thể tận hưởng những bãi biển cát trắng, chụp ảnh và gặp gỡ những người dân địa phương thân thiện. Bạn cũng có thể tham gia các tour đi xe đạp, lặn biển, và thậm chí lặn với ống thở. Bali là một trong những hòn đảo đẹp nhất ở Indonesia. Bạn có thể đến đó bằng thuyền hoặc máy bay. Bạn không nên đến đó trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 vì trời rất mưa. Giữa tháng 4 và tháng 10 là thời gian tốt nhất để đến thăm Bali, trong mùa khô. Bạn cũng có thể đến Liên hoan phim quốc tế ở Bali vào tháng 9 hàng năm.

Nếu có cơ hội, bạn nên dành kỳ nghỉ của mình ở địa điểm xinh đẹp này.

A. Một khu rừng tuyệt đẹp ở Indonesia

B. Một ngọn núi đẹp ở Indonesia

C. Một hòn đảo xinh đẹp ở Indonesia

Lời giải chi tiết:

C. A Beautiful Island in Indonesia

(Một hòn đảo xinh đẹp ở Indonesia)

Reading b

b. Read the article again and circle the correct answers.

(Đọc lại đoạn văn và khoanh đáp án đúng.)

1.            visitors go to Bali for their vacations.

A. Some

B Lots of

C. Much

2. People can enjoy beautiful beaches with             .

A. golden sand

B. white sand

C. rain

3. People can enjoy cycling and               .

A. scuba diving

B. rock climbing

C. kayaking

4. People can take a                .

A. bus

B. train

C. plane

5. People shouldn't go there between                and                 because of the rain.

A. November - December 

B. October - December 

C. October - March

6. The Indonesian International Film Festival happens every             in Bali.

A. year

B. two years

C. three years

Lời giải chi tiết:

1. B 2. B 3. A
4. C 5. C 6. A

1. B: Lots of visitors go to Bali for their vacations.

(Rất nhiều du khách đến Bali cho kỳ nghỉ của họ.)

2. B: People can enjoy beautiful beaches with white sand.

(Mọi người có thể tận hưởng những bãi biển đẹp với cát trắng.)

3. A: People can enjoy cycling and scuba diving.

(Mọi người có thể thích đi xe đạp và lặn.)

4. C: People can take a plane.

(Mọi người có thể đi máy bay.)

5. C: People shouldn't go there between October and March because of the rain.

(Mọi người không nên đến đó trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 vì trời mưa.)

6. A: The Indonesian International Film Festival happens every year in Bali.

(Liên hoan phim quốc tế Indonesia diễn ra hàng năm tại Bali.)

Writing

Read the information below and write a postcard telling your friend about Bay of Islands. Write 50 to 60 words.

(Đọc thông tin bên dưới và viết một tấm bưu thiếp kể cho bạn bè của bạn về Vịnh Quần đảo. Viết 50 đến 60 từ.)

NEW ZEALAND

BAY OF ISLANDS

• amazing beaches (biển đẹp)

• go fishing (đi câu cá)

• go surfing (đi lướt sóng)

• nice, sunny weather (thời tiết đẹp, có nắng)

• delicious seafood (hải sản ngon)

Lời giải chi tiết:

Hello, Liam,

I'm having a great time in New Zealand. It's beautiful! The weather is nice and sunny. When you're here, you should see some of New Zealand's natural wonders. 

Bay of Islands has amazing beaches. You can go fishing and surfing. The seafood is really delicious. You should try it when you come here.

Can't wait to see you.

Paul

Tạm dịch:

Xin chào, Liam,

Tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở New Zealand. Nó thật đẹp! Thời tiết đẹp và có nắng. Khi bạn ở đây, bạn nên ngắm một số kỳ quan thiên nhiên của New Zealand.

Vịnh Quần đảo có những bãi biển tuyệt vời. Bạn có thể đi câu cá và lướt sóng. Hải sản thực sự rất ngon. Bạn nên thử khi đến đây.

Mong sớm được gặp bạn.

Paul


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.