Review - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần: Review - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Part 1

Listen to Jack talking to some friends about school clubs. What club will Jack and his friends sign up for? For questions 1-5, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice.

(Hãy nghe Jack nói chuyện với một số bạn bè về các câu lạc bộ của trường. Jack và những người bạn của mình sẽ đăng ký câu lạc bộ nào? Đối với câu hỏi 1-5, viết một chữ cái (A-H) bên cạnh mỗi người. Bạn sẽ nghe cuộc trò chuyện hai lần.)


0. Jane

1. Craig

2. Reece

3. Lucy

4. Sue

5. Jack

A. video games club (câu lạc bộ trò chơi điện tử)

B. drama club (câu lạc bộ kịch)

C. indoor activities club (câu lạc bộ hoạt động trong nhà)

D. chess club (câu lạc bộ cờ vua)

E. badminton club (câu lạc bộ cầu lông)

F. science club (câu lạc bộ khoa học)

G. running club (câu lạc bộ chạy)

H. movie club (câu lạc bộ phim)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

 

Jack: There are so many clubs to join. What are you to sign up for, Jane?

 

Jane: I’m going to sign up for the drama club.

 

Jack: Cool, what about you, Craig?

 

Craig: I don’t know.

 

Jack: There is a badminton club. Do you like badminton?

 

Craig: Yeah.

 

Jack: Want me sign up for it?

 

Craig: Good idea!

 

Jack: Want me sign up for the movie club, please!

 

Craig: Good idea!

 

Jack: What about you, Lucy?

 

Lucy: I’m going to sign up for a science club. I like doing experiments.

 

Jack: Cool, want me to sign up for the video games club, Sue?

 

Sue: Yes, I will. I love video games. What about you, Jack?

 

Jack: I’m going to sign up for indoor activities club.

 

Sue: Cool!

 

Tạm dịch:

 

Jack: Có rất nhiều câu lạc bộ để tham gia. Bạn đăng ký làm gì, Jane?

 

Jane: Tôi sẽ đăng ký câu lạc bộ kịch.

 

Jack: Tuyệt, còn bạn thì sao, Craig?

 

Craig: Tôi không biết.

 

Jack: Có một câu lạc bộ cầu lông. Bạn có thích cầu lông không?

 

Craig: Vâng.

 

Jack: Muốn tôi đăng ký không?

 

Craig: Ý kiến hay.

 

Jack: Muốn tôi đăng ký câu lạc bộ điện ảnh không?

 

Craig: Ý kiến hay.

 

Jack: Còn bạn thì sao Lucy?

 

Lucy: Tôi sẽ đăng ký một câu lạc bộ khoa học. Tôi thích làm thí nghiệm.

 

Jack: Tuyệt, muốn tôi đăng ký câu lạc bộ trò chơi điện tử không, Sue?

 

Sue: Được, tôi sẽ. Tôi thích trò chơi điện tử. Còn bạn thì sao, Jack?

 

Jack: Tôi sẽ đăng ký câu lạc bộ hoạt động trong nhà.

 

Sue: Tuyệt vời.

Lời giải chi tiết:

0. Jane

B

1. Craig

E

2. Reece

H

3. Lucy

F

4. Sue

A

5. Jack

C

Part 2

Read the email. Write one word for each blank.

(Đọc email. Viết một từ cho mỗi chỗ trống.)

From: nate@frendzmail.com

To: nannypat@frendzmail.com

Subject: RE: School

Hi, Grandma,

I hope you're well. How is Grandpa? I hope he is well.

School (0) .... ok. I really love maths (1)......... physics. I have great teachers and they don't give me too much homework. I (2) ...... really like P.E., though. I don't like running around or (3) ..... outdoor activities. I signed (4) .......... for the arts and crafts club at school last week. It's a lot of fun. I made a really nice picture out of old paper. I'll show (5) ........ the picture when I see you next time.

See you soon!

Nate

Lời giải chi tiết:

1. and 2. don't 3. doing 4. up 5. you

From: nate@frendzmail.com

To: nannypat@frendzmail.com

Subject: RE: School

Hi, Grandma,

I hope you're well. How is Grandpa? I hope he is well.

School (0) is ok. I really love maths (1) and physics. I have great teachers and they don't give me too much homework. I (2) don't really like P.E., though. I don't like running around or (3) doing outdoor activities. I signed (4) up for the arts and crafts club at school last week. It's a lot of fun. I made a really nice picture out of old paper. I'll show (5) you the picture when I see you next time.

See you soon!

Nate

Tạm dịch:

Từ: nate@frendzmail.com

Tới: nannypat@frendzmail.com

Chủ đề: RE: Trường học

Cháu chào bà,

Tôi hy vọng bạn ổn. Ông nội khỏe không? Tôi hy vọng ông khỏe.

Trường học thì ổn. Tôi thực sự yêu thích toán học và vật lý. Tôi có những giáo viên tuyệt vời và họ không giao cho tôi quá nhiều bài tập về nhà. Tuy nhiên, tôi không thực sự thích thể dục. Tôi không thích chạy xung quanh hoặc hoạt động ngoài trời. Tôi đã đăng ký câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công ở trường vào tuần trước. Đó là rất nhiều niềm vui. Tôi đã tạo ra một bức tranh rất đẹp từ giấy cũ. Tôi sẽ cho bạn xem hình ảnh khi tôi gặp bạn lần sau.

Hẹn sớm gặp lại!

Nate


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí