Review - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần: Review - Unit 2 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Part 1

Listen to Jack talking to some friends about school clubs. What club will Jack and his friends sign up for? For questions 1-5, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice.


( Hãy nghe Jack nói chuyện với một số bạn bè về các câu lạc bộ của trường. Jack và những người bạn của mình sẽ đăng ký câu lạc bộ nào? Đối với câu hỏi 1-5, viết một chữ cái (A-H) bên cạnh mỗi người. Bạn sẽ nghe cuộc trò chuyện hai lần.)

0. Jane

 

1. Craig

 

2. Reece

 

3. Lucy

 

4. Sue

 

5. Jack

 

Clubs

A. video games club

B. drama club

C. indoor activities club

D. chess club

E. badminton club

F. science club

G. running club

H. movie club

Bài nghe:

Jack: There are so many clubs to join. What are you to sign up for, Jane?

Jane: I’m going to sign up for the drama club

Jack: Cool, what about you, Craig?

Craig: I don’t know

Jack: There is a badminton club. Do you like badminton?

Craig: Yeah

Jack: Want me sign up for it?

Craig: Good idea 

Jack: Want me sign up for the movie club, please

Craig: Good idea

Jack: What about you, Lucy?

Lucy:I’m going to sign up for a science club. I like doing experiments 

Jack: Cool, want me to sign up for the video games club, Sue?

Sue: Yes, I will. I love video games. What about you, Jack?

Jack: I’m going to sign up for indoor activities club 

Sue: Cool

Tạm dịch:

Jack: Có rất nhiều câu lạc bộ để tham gia. Bạn đăng ký làm gì, Jane?

Jane: Tôi sẽ đăng ký câu lạc bộ kịch

Jack: Tuyệt, còn bạn thì sao, Craig?

Craig: Tôi không biết

Jack: Có một câu lạc bộ cầu lông. Bạn có thích cầu lông không?

Craig: Vâng

Jack: Muốn tôi đăng ký không?

Craig: Ý kiến hay

Jack: Muốn tôi đăng ký câu lạc bộ điện ảnh không?

Craig: Ý kiến hay

Jack: Còn bạn thì sao Lucy?

Lucy: Tôi sẽ đăng ký một câu lạc bộ khoa học. Tôi thích làm thí nghiệm

Jack: Tuyệt, muốn tôi đăng ký câu lạc bộ trò chơi điện tử không, Sue?

Sue: Được, tôi sẽ. Tôi thích trò chơi điện tử. Còn bạn thì sao, Jack?

Jack: Tôi sẽ đăng ký câu lạc bộ hoạt động trong nhà

Sue: Tuyệt vời

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

- video games club: câu lạc bộ trò chơi điện tử

- drama club: câu lạc bộ kịch

- indoor activities club: câu lạc bộ hoạt động trong nhà

- chess club: câu lạc bộ cờ vua

- badminton club: câu lạc bộ cầu lông

- science club: câu lạc bộ khoa học

- running club: câu lạc bộ chạy

- movie club: câu lạc bộ phim

Lời giải chi tiết:

0. Jane

B

1. Craig

E

2. Reece

H

3. Lucy

F

4. Sue

A

5. Jack

C

Part 2

 Read the email. Write one word for each blank.

( Đọc email. Viết một từ cho mỗi chỗ trống.)

From: nate@frendzmail.com

To: nannypat@frendzmail.com

Subject: RE: School

Hi, Grandma,

I hope you're well. How is Grandpa? I hope he is well.

School (0) .... ok. I really love maths (1)......... physics. I have great teachers and they don't give me too much homework. I (2) ...... really like P.E., though. I don't like running around or (3) ..... outdoor activities. I signed (4) .. for the arts and crafts club at school last week. It's a lot of fun. I made a really nice picture out of old paper. I'll show (5) ........ the picture when I see you next time.

See you soon!

Nate

Lời giải chi tiết:

0

is

1

and

2

don’t

3

doing

4

up

5

you

From: nate@frendzmail.com

To: nannypat@frendzmail.com

Subject: RE: School

Hi, Grandma,

I hope you're well. How is Grandpa? I hope he is well.

School is ok. I really love maths and physics. I have great teachers and they don't give me too much homework. I don’t really like P.E., though. I don't like running around or doing outdoor activities. I signed up for the arts and crafts club at school last week. It's a lot of fun. I made a really nice picture out of old paper. I'll show you the picture when I see you next time.

See you soon!

Nate

Tạm dịch:

Từ: nate@frendzmail.com

Tới: nannypat@frendzmail.com

Chủ đề: RE: Trường học

Cháu chào bà,

Tôi hy vọng bạn ổn. Ông nội khỏe không? Tôi hy vọng ông khỏe.

Trường học thì ổn. Tôi thực sự yêu thích toán học và vật lý. Tôi có những giáo viên tuyệt vời và họ không giao cho tôi quá nhiều bài tập về nhà. Tuy nhiên, tôi không thực sự thích thể dục. Tôi không thích chạy xung quanh hoặc hoạt động ngoài trời. Tôi đã đăng ký câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công ở trường vào tuần trước. Đó là rất nhiều niềm vui. Tôi đã tạo ra một bức tranh rất đẹp từ giấy cũ. Tôi sẽ cho bạn xem hình ảnh khi tôi gặp bạn lần sau.

Hẹn sớm gặp lại!

Nate

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.