Lesson 3 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phàn: Lesson 3 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words a

a. Look at the pictures and do the crossword puzzle.

( Nhìn vào các bức tranh và thực hiện trò chơi ô chữ.)

Lời giải chi tiết:

  1. Polluted: ô nhiễm

  2. Clean: sạch

  3. Temperature: nhiệt độ

  4. Cheap: giá rẻ

  5. Populated: dân cư

  6. Expensive: đắt tiền

New words b

b. Fill in the blanks with the words in Task a. 2

( Điền các từ vào chỗ trống trong bài tập a)

1. Too many factories make the air polluted

2. These T-shirts are really                . They're only five dollars.

3. The                in summer is usually hot.

4. I did the dishes. Now, they're all                 

5. Cities are more                than the country.

6. This sports car is very           

Lời giải chi tiết:

1. Too many factories make the air polluted

2. These T-shirts are really cheap. They're only five dollars.

3. The temperature in summer is usually hot.

4. I did the dishes. Now, they're all clean

5. Cities are more populated than the country.

6. This sports car is very expensive

Tạm dịch:

1. Quá nhiều nhà máy khiến không khí bị ô nhiễm

2. Những chiếc áo phông này thực sự rất rẻ. Chúng chỉ có năm đô la.

3. Nhiệt độ vào mùa hè thường nóng.

4. Tôi đã làm các món ăn. Bây giờ, tất cả đều sạch sẽ

5. Các thành phố đông dân hơn cả nước.

6. Chiếc xe thể thao này rất đắt tiền

Listening

Listen and fill in the blanks.

( Lắng nghe và điền vào chỗ trống)


CITIES IN THE UK

1. The most               city in the UK is London.

2. Oxford is the                city in the country.

3. Cardiff is the                city for students.

4. The                city is Leeds.

5. Port Talbot is the most               city.

Bài nghe:

A: Hey. What are you reading about?

B: It's a story about cities in the UK. Which is the most popular city do you think?

A: Oh, London. That's easy. It's a capital so the biggest

B: Correct. That's well

A: Is it London the most expensive city in the UK?

B: Actually no. Oxford is the most expensive city in the country

A: So where is the least expensive place to be?

B: Cardiff is the cheapest city for the students

A: How about the temperature in different cities there?

B: Wow, London has the high temperature but the coldest city is Leeds

A: The UK is pretty clean, isn't it?

B: Uhm, some places are. Exeter is clean city there

A: And the most polluted?

B: That's Port Talbot, there pollution are pretty bad

A: I think Exeter sounds nice so

B: Yeah, me too

Tạm dịch:

A: Này. Bạn đang đọc về cái gì

B: Đó là một câu chuyện về các thành phố ở Vương quốc Anh. Bạn nghĩ thành phố nào nổi tiếng nhất?

A: Ồ, London. Thật dễ dàng. Đó là một thủ đô lớn nhất

B: Đúng. Điều đó tốt đấy

A: Có phải London là thành phố đắt đỏ nhất ở Vương quốc Anh không?

B: Thực ra là không. Oxford là thành phố đắt đỏ nhất cả nước

A: Vậy đâu là nơi ít tốn kém nhất?

B: Cardiff là thành phố rẻ nhất cho các sinh viên

A: Làm thế nào về nhiệt độ ở các thành phố khác nhau ở đó?

B: Chà, London có nhiệt độ cao nhưng thành phố lạnh nhất là Leeds

A: Vương quốc Anh thì khá sạch sẽ phải không?

B: Uhm, có một số nơi. Exeter là thành phố sạch ở đó

A: Và ô nhiễm nhất?

B: Đó là Cảng Talbot, ở đó ô nhiễm khá tệ

A: Tôi nghĩ Exeter nghe hay quá

B: Vâng, tôi cũng vậy

Lời giải chi tiết:

1. The most populated city in the UK is London.

2. Oxford is the most expensive city in the country.

3. Cardiff is the cheapest city for students.

4. The coldest city is Leeds.

5. Port Talbot is the most polluted city.

Tạm dịch:

1. Thành phố đông dân nhất ở Vương quốc Anh là London.

2. Oxford là thành phố đắt đỏ nhất cả nước.

3. Cardiff là thành phố rẻ nhất dành cho sinh viên.

4. Thành phố lạnh nhất là Leeds.

5. Port Talbot là thành phố ô nhiễm nhất.

Reading a

a. Read the article and choose the best headline.

( Đọc bài báo và chọn tiêu đề tốt nhất.)

1. Seoul's Four Seasons

2. Modern Seoul

3. Seoul Guide for Visitors

June Wilson, September 5

Seoul is the capital city of South Korea. It has a population of nearly ten million people" and is the most populated city in the country. Seoul has four seasons. From November to March, the weather is cool with the coldest month being January. The best lime to visit is from April to June. The hottest month is August. Seoul has a very long history and there are a number of city walls. These are about two thousand years old. The downtown area of Seoul has traditional buildings like palaces and city gates but most of the city's architecture is modern. There are excellent shopping malls in the city. Seoul National University is the most important in the country and many students from other provinces study there. It is the most expensive city in South Korea but it is easy to find delicious and cheap street food. You should visit Seoul when you go to South Korea.

(*) opengov.seoul.go.kr/stat, 2020

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Wilson tháng 6, ngày 5 tháng 9

Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Nó có dân số gần mười triệu người "và là thành phố đông dân nhất trong cả nước. Seoul có bốn mùa. Từ tháng 11 đến tháng 3, thời tiết mát mẻ với tháng lạnh nhất là tháng 1. Thời điểm tốt nhất để tham quan là từ tháng 4 tới Tháng 6. Tháng nóng nhất là tháng 8. Seoul có lịch sử rất lâu đời và có một số bức tường thành có tuổi đời khoảng 2.000 năm. Khu vực trung tâm của Seoul có các tòa nhà truyền thống như cung điện, cổng thành nhưng hầu hết là kiến trúc của thành phố hiện đại, có nhiều trung tâm mua sắm tuyệt vời trong thành phố Đại học Quốc gia Seoul quan trọng nhất cả nước và có nhiều sinh viên từ các tỉnh khác đến học. Đây là thành phố đắt đỏ nhất Hàn Quốc nhưng rất dễ tìm đường ngon và rẻ Bạn nên ghé thăm Seoul khi đến Hàn Quốc.

Lời giải chi tiết:

3. Seoul Guide for Visitors

Reading b

b. Read and answer the questions.

( Đọc và trả lời câu hỏi.)

1. How many people live in Seoul?

nearly ten million people

2. When should you visit Seoul?

                                                                                          

3. What old buildings can you see in Seoul?

                                                                                           

4. What is cheap to buy in Seoul?

                                                                                           

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu người sống ở Seoul?

2. Khi nào bạn nên đến thăm Seoul?

3. Bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà cổ nào ở Seoul?

4. Mua gì rẻ ở Seoul?

Lời giải chi tiết:

1. How many people live in Seoul?

nearly ten million people

2. When should you visit Seoul?

from April to June

3. What old buildings can you see in Seoul?

city walls, palaces, and city gates

4. What is cheap to buy in Seoul?

street food

Writing

Look at the table and write two sentences about each of the following using superlatives

( Nhìn vào bảng và viết hai câu về mỗi câu câu sử dụng so sánh nhất)

City

Sydney, Australia

Sao Paulo, Brazil 

Toronto, Canada

Ho Chi Minh City, Viemam

Size

4,196 km2

1,521 km2

630 km2

2,061 km2

Average temperature

18.3 °C

18.4 °C

7.4 °C

28.3 °C

Pollution level (*)

10.1

15.3

7.4

25.3

Cost of living index (**)

78.39

46.73

80.68

38.39

 

(*) 2019 World Air Quality Report, IQAir

 

(**)Cost of Living Index by City 2019, Numbeo

 

1. (size)

 

2. (temperature)

 

3. (pollution)

 

4. (cost)


Lời giải chi tiết:

1. (size)

Sydney is the biggest city.

Toronto is the smallest city

2. (temperature)

Ho Chi Minh City has the highest temperature./Ho Chi Minh City is the hottest city.

Toronto has the lowest temperature./Toronto is the coldest city.

3. (pollution)

Ho Chi Minh City is the most polluted city.

Toronto is the cleanest city.

4. (cost)

Toronto is the most expensive city.

Ho Chi Minh City is the cheapest city.

Tạm dịch:

1. (kích thước)

Sydney là thành phố lớn nhất.

Toronto là thành phố nhỏ nhất

2. (nhiệt độ)

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất. / Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có nhiệt độ cao nhất.

Toronto có nhiệt độ thấp nhất. Toronto là thành phố lạnh nhất.

3. (ô nhiễm)

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố ô nhiễm nhất.

Toronto là thành phố sạch nhất.

4. (chi phí)

Toronto là thành phố đắt đỏ nhất.

Hồ Chí Minh là thành phố rẻ nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí