SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Unit 9: Houses in the Future

Lesson 1 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần: Lesson 1 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words

Unscramble the words and phrases, then number the pictures.

( Xắp xếp các từ và cụm từ, sau đó đánh số các hình ảnh.)

1. ni a tyci

2. gdurndenoru

3. duern het soe

4. no teh sae

5. itmecagy

6. ramts hemo

7. coenyrlidfe ehom

8. rhecspoaetr

Phương pháp giải:

 1. In a city: trong một thành phố

 2. Underground: nền đất

 3. Under the sea: dưới biển

 4. On the sea: trên biển

 5. Megacity: năng suất

 6. Smart home: nhà thông minh

 7. Eco-friendly home: nhà thân thiện với môi trường

 8. Earthscraper: tầng hầm

Lời giải chi tiết:

 1. F

 2. H

 3. E

 4. A

 5. D

 6. G

 7. B

 8. C

Listening a

a. Listen and choose the best summary sentence for the conversation.

( Lắng nghe và chọn câu tóm tắt hay nhất cho cuộc trò chuyện.)


1. Two people are discussing different types of houses in the future.

2. Two people are discussing the advantages of different types of houses in the future.

3. Two people are discussing where they want to live in the future.

Bài nghe:

Boy: Science class was so interesting this morning

Girl: Yah, homes in the future was a cool topic

Boy: So where do you think people will live in the future?

Girl: I think most will live earthscrapers

Boy: Really, I think that living in the eco-friendly home will be more popular 

Girl: Maybe or smart home

Boy: Oh yeah, but what about underwater city?

Girl: Hmmm, I guess to be smaller difficult to living 

Boy: You think that living in the city on the sea would be better?

Girl: Yeah, because it would be easier to get in and out off 

Boy: Hmmm, true

Tạm dịch:

Cậu bé: Lớp khoa học sáng nay thật thú vị

Cô gái: Đúng vậy, nhà trong tương lai là một chủ đề thú vị

Chàng trai: Vậy bạn nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu trong tương lai?

Cô gái: Tôi nghĩ hầu hết sẽ sống dưới lòng đất

Chàng trai: Thực sự, tôi nghĩ rằng sống trong ngôi nhà thân thiện với môi trường sẽ phổ biến hơn

Cô gái: Có thể hoặc nhà thông minh

Chàng trai: Ồ đúng rồi, nhưng thành phố dưới nước thì sao?

Cô gái: Hmmm, tôi đoán là nhỏ hơn khó sống

Chàng trai: Bạn nghĩ rằng sống ở thành phố trên biển sẽ tốt hơn?

Cô gái: Ừ, vì ra vào sẽ dễ dàng hơn

Chàng trai: Hmmm, thật sự là vậy

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Hai người đang thảo luận về những kiểu nhà khác nhau trong tương lai.

2. Hai người đang thảo luận về lợi thế của các loại nhà trong tương lai.

3. Hai người đang thảo luận về nơi họ muốn sống trong tương lai.

Lời giải chi tiết:

1. Two people are discussing different types of houses in the future.

Listening b

b. Listen again and fill in the blanks.

( Lắng nghe và điền vào chỗ trống)

1. The boy thinks that the morning's science class was interesting.

2. The girl thinks that most people will live in               

3. The boy thinks that living in            homes will be more popular.

4. The girl thinks that underwater cities will be                and                to live in.

5. The girl thinks                would be easier to live in.

Lời giải chi tiết:

1. The boy thinks that the morning's science class was interesting.

2. The girl thinks that most people will live in earthscrapers.

3. The boy thinks that living in eco-friendly homes will be more popular.

4. The girl thinks that underwater cities will be small and difficult to live in.

5. The girl thinks cities on the sea would be easier to live in.

Tạm dịch:

1. Cậu bé nghĩ rằng lớp học khoa học buổi sáng thật thú vị.

2. Cô gái cho rằng hầu hết mọi người sẽ sống trong những ngôi nhà bằng đất.

3. Cậu bé cho rằng sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường sẽ phổ biến hơn.

4. Cô gái cho rằng những thành phố dưới nước sẽ rất nhỏ và khó sống.

5. Cô gái nghĩ rằng những thành phố trên biển sẽ dễ sống hơn.

Grammar a

a. Write full sentences using the prompts.

( Viết các câu đầy đủ với các gợi ý.)

1. many - megacities

2. a few - underground

3. a few - under the sea

4. some - earthscrapers

5. lots of - eco-friendly homes

Lời giải chi tiết:

 1. I don't think many people will live in megacities.

 2. I think a few people will live underground.

 3. 3. I think a few people will live under the sea.

 4. I think some people will live in earthscrapers.

 5. I don't think lots of people will live in eco-friendly homes.

Tạm dịch:

1.Tôi không nghĩ nhiều người sẽ sống trong các siêu đô thị.

2. Tôi nghĩ rằng một vài người sẽ sống dưới lòng đất.

3.3. Tôi nghĩ một vài người sẽ sống dưới biển.

4.Tôi nghĩ một số người sẽ sống trong những ngôi nhà đất.

5.Tôi không nghĩ rằng nhiều người sẽ sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường.

Grammar b

b. Match the pictures with the correct descriptions, then write full sentences.

(Ghép tranh với các nội dung mô tả đúng, sau đó viết các câu đầy đủ.)

 

earthscrapers/underground

 

eco-friendly homes/by a river

 

in megacities

 

smart homes/under the sea

1

cities on the sea

Where do you think people will live in the future?

1. I think a lot of people will live in cities on the sea.

 

What do you think homes will be like?

 
 
 

Lời giải chi tiết:

5

earthscrapers/underground

4

eco-friendly homes/by a river

3

in megacities

2

smart homes/under the sea

1

cities on the sea

 

Where do you think people will live in the future?

 1. I think a lot of people will live in cities on the sea.
 2. I think people will live in megacities.
 

What do you think homes will be like?

3. I think people will live in smart homes under the sea.

4. I think people will live in eco-friendly homes by a river.

5. I think people will live in earthscrapers underground.

Writing

Give your own ideas. Write full sentences.

( Đưa ra ý tưởng của riêng bạn. Viết câu hoàn chỉnh.)

1. Where do you think people will live in the future?

I think                                                                                   

2.What do you think homes will be like?

Phương pháp giải:

1. Where do you think people will live in the future?

I think people will live in megacities.

2. What do you think homes will be like?

I think many people will live in smart homes.

Tạm dịch:

1. Bạn nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu trong tương lai?

Tôi nghĩ mọi người sẽ sống trong các siêu đô thị.

2. Bạn nghĩ những ngôi nhà sẽ như thế nào?

Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ sống trong những ngôi nhà thông minh.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.