SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Unit 6: Community Services

Lesson 1 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tâp phần: Lesson 1 - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

a) Unscramble the words:

( Viết lại các từ bị xáo trộn)

1. yrarilb

2. inottrsaatin

3. tiiecolpnotas

4. foetifopcs

5. sbutatsion

6. laptihos

Lời giải chi tiết:

 1. Library: thư viện

 2. Train stationtrạm tàu

 3. Police station: đồn công an

 4. Post office: văn phòng bưu chính

 5. Bus station: trạm xe buýt

 6. Hospital: bệnh viện

New Words b

b) Read the sentences and number the pictures.

( Đọc câu và số của các bức tranh)

1. The hospital is opposite the library on Yellow Street.

2. The library is between the café and the bakery on Maple Street.

3. The police station is opposite the train station on White Street.

4. The hospital is next to the restaurant on Main Street.

5. The bus station is next to the park on Main Street.

6. The post office is next to the bus station on Orange Street.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Bệnh viện nằm đối diện thư viện trên Phố Vàng.

2. Thư viện nằm giữa quán cà phê và tiệm bánh trên phố Maple.

3. Đồn cảnh sát nằm đối diện ga xe lửa trên Phố Trắng.

4. Bệnh viện nằm cạnh nhà hàng trên Phố Chính.

5. Bến xe buýt nằm cạnh công viên trên Phố Chính.

6. Bưu điện nằm cạnh bến xe buýt trên Phố Orange.

Lời giải chi tiết:

 1. F

 2. B

 3. D

 4. A

 5. E

 6. C

Listening

Listen and fill in the blanks.

( Lắng nghe và điền vào chỗ trống)


1. The bus station is opposite the library.

2. The library is              the post office.

3. The hospital is                the police station and the post office.

4. The bus station is                the train station.

6. The train station is                 the library.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

A: Excuse me, Is there a post station near here? 

B: Yes, there is a bus station opposite the library

A: Oh great thank you!

2.

A: Excuse me, Is there a library near here? 

B: Yes, there is. It’s opposite the post office on Main Street 

A: Thank you!

3.

A: Excuse me, Is there a hospital near here? 

B: Yes, it’s between the police station and the post office 

A: Thank you very much!

4.

A: Excuse me, Is there a bus station near here? 

B: Yes, the bus station on Green Street. It’s next to the train station 

A: Thank you!

5.

A: Excuse me, Is there a train station near here? 

B: Yes, the train station is next the library 

A: Is that on White Street?

B: That’s right 

A: Thank you!

Tạm dịch:

1.

A: Xin lỗi, có trạm bưu điện nào gần đây không?

B: Vâng, có một trạm xe buýt đối diện thư viện

A: Ồ, cảm ơn rất nhiều!

2.

A: Xin lỗi, có thư viện nào gần đây không?

B: Vâng, có. Nó đối diện với bưu điện trên Main Street

A: Cảm ơn bạn!

3.

A: Xin lỗi, có bệnh viện nào gần đây không?

B: Vâng, nó nằm giữa đồn cảnh sát và bưu điện

A: Cảm ơn bạn rất nhiều!

4.

A: Xin lỗi, có trạm xe buýt nào gần đây không?

B: Vâng, trạm xe buýt trên Phố Xanh. Nó ở bên cạnh ga xe lửa

A: Cảm ơn bạn!

5.

A: Xin lỗi, Có ga xe lửa nào gần đây không?

B: Vâng, ga xe lửa kế bên thư viện

A: Có phải ở Phố Trắng không?

B: Đúng vậy

A: Cảm ơn bạn!

Lời giải chi tiết:

1. The bus station is opposite the library.

2. The library is opposite the post office.

3. The hospital is between the police station and the post office.

4. The bus station is next to the train station.

6. The train station is next to the library.

Tạm dịch:

1. Bến xe đối diện thư viện.

2. Thư viện đối diện bưu điện.

3. Bệnh viện nằm giữa đồn cảnh sát và bưu điện.

4. Bến xe cạnh ga xe lửa.

6. Nhà ga xe lửa nằm cạnh thư viện.

Grammar

Look at the pictures and write the answers.

( Nhìn vào những bức hình và viết câu trả lời)

 1. MAIN STREET
 2. RED STREET
 3. OAK STREET
 4. QUEEN'S ROAD
 5. Joe: Excuse me, is there a hospital near here?

Me: Yes, the is hospital is on Main Street. It”s next to the police station

2. Jill: Excuse me, is there a library near here?

Me:         , the              is             on              . It’s             the             

3. Jill: Excuse me, is there a post office near here?

Me: Yes,              is on                 .                    the                    

4. Max: Excuse me, is there a supermarket near here?

Me:          ,                supermarket               . It’s                

Lời giải chi tiết:

1. Joe: Excuse me, is there a hospital near here?

Me: Yes. the hospital is on Main Street. It's next to the police station

3. Jill: Excuse me, is there a post office near here?

Me: Yes, he post office is on Ock Street. It’s opposite the bus station

2. Jill: Excuse me, is there a library near here?

Me : Yes, the library is on Queen's Road. It’s next to the train station

4. Max: Excuse me, is there a supermarket near here?

Me: Yes, the supermarket is on Red Street. It's next to the hospital

Tạm dịch:

1. Joe: Xin lỗi, có bệnh viện nào gần đây không?

Me: Vâng. bệnh viện nằm trên đường Main. Nó bên cạnh đồn cảnh sát

3. Jill: Xin lỗi, có bưu điện nào gần đây không?

Tôi: Vâng, anh ấy bưu điện ở phố Ock. Nó đối diện với bến xe buýt

2. Jill: Xin lỗi, có thư viện nào gần đây không?

Tôi: Vâng, thư viện ở đường Queen. Nó ở bên cạnh ga xe lửa

4. Max: Xin lỗi, có siêu thị nào gần đây không?

Tôi: Vâng, siêu thị ở Phố Đỏ. Nó bên cạnh bệnh viện

Writing

Write sentences saying where the hospital, librarv train station, bus station, and police station are. Write 50 to 60 words.

( Viết các câu chỉ ra đâu là bệnh viện, nhà ga xe lửa, bến xe buýt, và đồn cảnh sát. Viết 50 đến 60 từ.)

Lời giải chi tiết:

The hospital is on Main Street. It's opposite the post office.

The library is on King's Road. It's opposite the bus station.

The library is on King's Road. It's opposite the bus station.

The bus station is on King's Road. It's next to the hospital.

The police station is on Main Street. It's next to the restaurant.

Tạm dịch:

Bệnh viện nằm trên đường Main. Nó đối diện với bưu điện.

Thư viện nằm trên đường King's. Nó đối diện với bến xe buýt.

Thư viện nằm trên đường King's. Nó đối diện với bến xe buýt.

Trạm xe buýt nằm trên đường King's. Nó ở cạnh bệnh viện.

Đồn cảnh sát nằm trên Phố Chính. Nó bên cạnh nhà hàng.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 25 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.