Lesson 1 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tâp phần: Lesson 1 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words a

a.Unscramble the words:

( Viết lại các từ bị xáo trộn)

1. rdaam

2. nitamead

3. mcodye

4. rorohr

5. tnacio

6. ciscene tonfcii

Lời giải chi tiết:

  1. drama: kịch

  2. animated: hoạt hình

  3. comedy: phim hài

  4. horror: phim kinh dị

  5. action: phim hành động

  6. science fiction: phim khoa học viễn tưởng

New words b

a.  Fill in the blanks using the words in Task a.

( Điền vào chỗ trống các từ ở câu a)

1. It's very difficult to write a good drama. The movies are about people's lives.

2. We went to see a                    .It was really funny.

3. I don't like                   movies. They're too scary.

4. An                    movie uses drawings and human voices instead of real people.

5. She likes                                           movies. They're about space and the future.

6.                    movies often have a lot of car chases and fighting.

Lời giải chi tiết:

1. It's very difficult to write a good drama. The movies are about people's lives.

2. We went to see a comedy It was really funny.

3. I don't like horror movies. They're too scary.

4. An animated movie uses drawings and human voices instead of real people.

5. She likes science fiction movies. They're about space and the future.

6. Action movies often have a lot of car chases and fighting.

Tạm dịch:

1. Rất khó để viết một bộ phim truyền hình hay. Những bộ phim nói về cuộc sống của con người.

2. Chúng tôi đã đi xem một bộ phim hài Nó thực sự rất buồn cười.

3. Tôi không thích phim kinh dị. Chúng quá đáng sợ.

4. Một bộ phim hoạt hình sử dụng hình vẽ và giọng nói của con người thay vì người thật.

5. Cô ấy thích phim khoa học viễn tưởng. Họ nói về không gian và tương lai.

6. Phim hành động thường có rất nhiều cảnh rượt đuổi ô tô và đánh nhau.

Listening

 Listen and circle.

( Lắng nghe và khoanh tròn)


  1. Who is taking the kids to go see a movie?

the boy's parents

the girl's parents

2. What day are they going to see a movie?

Tuesday

Sunday

3. What movie does the boy suggest watching?

Amazing Kitchen

Terrible Kitchen

4. What does the girl think comedies don't have enough?

action

drama

5. What kind of movie is The Man With Three Feet?

horror

drama

6. What time are they going?

9 a.m.

7 p.m.

Bài nghe:

Boy: My parents said that they take us to see a movie on Sunday

Girl: Ok, i am free on Sunday. What do you want to see

Boy: Why don't we watch Terrible Kitchen?

Girl: What kind of movie is it?

Boy: It's a comedy

Girl: Sorry, but I don't really like comedies. It don't enough action

Boy: Hahaha, ok. And why don't we watch The Man With Three Feet?

Girl: What kind of movie is that?

Boy: It's a drama

Girl: That's good. What time is it on?

Boy: It on at 9 o'clock in the morning and 7 o'clock in the evening

Girl: I can go at 9 o'clock in the morning

Boy: Ok, let's go then

Tạm dịch:

Cậu bé: Bố mẹ tôi nói rằng họ đưa chúng tôi đi xem phim vào Chủ nhật

Cô gái: Ok, tôi rảnh vào Chủ nhật. Bạn muốn thấy gì

Boy: Tại sao chúng ta không xem Terrible Kitchen?

Cô gái: Đó là thể loại phim gì?

Chàng trai: Đó là một bộ phim hài

Cô gái: Xin lỗi, nhưng tôi không thực sự thích phim hài. Nó không đủ hành động

Chàng trai: Hahaha, ok. Và tại sao chúng ta không xem The Man With Three Feet?

Cô gái: Đó là thể loại phim gì?

Chàng trai: Đó là một bộ phim truyền hình

Cô gái: Tốt đó. Mấy giờ phim chiếu?

Chàng trai: Vào lúc 9 giờ sáng và 7 giờ tối

Cô gái: Tôi có thể đi lúc 9 giờ sáng.

Cậu bé: Ok, đi thôi

Lời giải chi tiết:

  1. Who is taking the kids to go see a movie?

the boy's parents

the girl's parents

2. What day are they going to see a movie?

Tuesday

Sunday

3. What movie does the boy suggest watching?

Amazing Kitchen

Terrible Kitchen

4. What does the girl think comedies don't have enough?

action

drama

5. What kind of movie is The Man With Three Feet?

horror

drama

6. What time are they going?

9 a.m.

7 p.m.

Grammar a

a. Complete the conversation using the words in the box.

( Hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng từ đã cho)

meet

animated movies

Time

o'clock

Sunday

Hi

Yes

Jim: Hello, Jill.

Jill: (1) Hi  , Jim

Jim: Do you like (2)                 ?

Jill: (3)            , I do. Why?

Jim: There's an animated movie on at the movie theater on (4)                night. Do you want to go?

Jill: What (5)                  is it on?

Jim: At six (6)                

Jill: That sounds great. Where should we meet?

Jim: Let's (7)                  at the movie theater at five-thirty.

Jill: OK.

Lời giải chi tiết:

Jim: Hello, Jill.

Jill: Hi, Jim.

Jim: Do you like animated movies

Jill: Yes, I do. Why?

Jim: There's an animated movie on at the movie theater on Sunday night. Do you want to go?

Jill: What time is it on?

Jim: At six o'clock

Jill: That sounds great. Where should we meet?

Jim: Let's meet at the movie theater at five-thirty.

Jill: OK.

Tạm dịch:

Jim: Xin chào, Jill.

Jill: Xin chào, Jim.

Jim: Bạn có thích phim hoạt hình không

Jill: Vâng, tôi có. Tại sao?

Jim: Có một bộ phim hoạt hình chiếu tại rạp chiếu phim vào tối Chủ Nhật. Bạn muốn đi không?

Jill: Mấy giờ phim chiếu?

Jim: Lúc sáu giờ tối

Jill: Nghe hay đấy. Chúng ta nên gặp nhau ở đâu?

Jim: Chúng ta hãy gặp nhau ở rạp chiếu phim lúc 5 giờ rưỡi.

Jill: Được rồi.

Grammar b

b.Fill in the blanks with the correct prepositions.

( Điền các giới từ đúng vào chỗ trống.)

Jim: Hi, Jill. Do you want to watch a movie (1)               Saturday?

Jill: Hello, Jim. Sure. What do you want to watch?

Jim: The Polar Bears. It's a funny animated movie.

Jill: What time is it on?

Jim: (2)                3 p.m.

Jill: I'm sorry. I'm busy (3)                Saturday afternoon.

Why don't we watch it (4)                the evening?

Jim: I'm going to the store with my brother that evening. How about on Sunday morning? (5)           10:30?

Jill: That sounds good!

Jim: Great!

Lời giải chi tiết:

Jim: Hi, Jill. Do you want to watch a movie on Saturday?

Jill: Hello, Jim. Sure. What do you want to watch?

Jim: The Polar Bears. It's a funny animated movie.

Jill: What time is it on?

Jim: At 3 p.m.

Jill: I'm sorry. I'm busy on Saturday afternoon. Why don't we watch it in the evening?

Jim: I'm going to the store with my brother that evening. How about on Sunday morning? At 10:30?

Jill: That sounds good!

Jim: Great!

Tạm dịch:

Jim: Xin chào, Jill. Bạn có muốn xem một bộ phim vào thứ bảy?

Jill: Xin chào, Jim. Chắc chắn. Bạn muốn xem cái gì?

Jim: Gấu vùng cực. Đó là một bộ phim hoạt hình vui nhộn.

Jill: Mấy giờ phim chiếu?

Jim: Lúc 3 giờ chiều

Jill: Tôi xin lỗi. Tôi bận vào chiều thứ bảy. Tại sao chúng ta không xem nó vào buổi tối?

Jim: Tôi sẽ đến cửa hàng với anh trai tôi vào buổi tối hôm đó. Còn vào sáng chủ nhật thì sao? Vào lúc 10:30?

Jill: Nghe hay đấy!

Jim: Tuyệt vời!

Writing

 Answer the questions using your own ideas or the given information.

( Trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng ý tưởng của riêng bạn hoặc thông tin cho sẵn.)

DINNER PARTY

horror/7 p.m.

SPACE WARS

science fiction/3 p.m.

RUN FOR YOUR LIFE

action/9:30 p.m.

1. What movie do you want to watch?

2. What kind of movie is it?

3. What time is it on?

Lời giải chi tiết:

1. What movie do you want to watch?

I want to watch Dinner Party.

2. What kind of movie is it?

It's a horror movie.

3. What time is it on?

At 7p.m

Tạm dịch:

1. Bạn muốn xem bộ phim nào?

Tôi muốn xem Bữa tiệc tối.

2. Đó là thể loại phim gì?

Đó là một bộ phim kinh dị.

3.Mấy giờ phim chiếu?

Vào lúc 7 giờ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.