Lesson 3 Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập phần Lesson 3 Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

a. Unscramble the words.

(Sắp xếp lại các từ bị xáo trộn.)

Lời giải chi tiết:

1. north: phía Bắc

2. city: thành phố

3. center: trung tâm

4. town: thị trấn

5. south: phía Nam

6. west: phía Tây

7. village: làng

8. east: phía Đông

New Words b

Find the words from Task a in the word search.

(Tìm các từ từ câu a.)

Lời giải chi tiết:

Listening

Listen and write “True” or “False”.

(Lắng nghe và chọn "Đúng" hoặc "Sai".)


1. New York City is in the south of the USA.                 

 False

2. The population is around 8.4 million people.

___________

3. They built the city on three islands.

___________

4. New York City gets very cold in the winter and warm in the summer.

___________

5. More than ninety million people visit New York City every year.

___________

Phương pháp giải:

Bài nghe:

New York City is a city in the northeast of the USA. It's a very busy and crowded City. About 8.4 million people live there. The city is located by the Sea. They built most of it on three main islands: Long Island, Manhattan, and Staten Island. The weather gets very cold in the winter and warm in the summer. Every year, more than 60 million people visit New York City. It is famous for its many Museums, Art centres, tall buildings, Shopping malls, and of course the Statue of Liberty.

Tạm dịch:

Thành phố New York là một thành phố ở phía đông bắc của Hoa Kỳ. Đó là một Thành phố rất bận rộn và đông đúc. Khoảng 8,4 triệu người sống ở đó. Thành phố nằm cạnh Biển. Họ đã xây dựng hầu hết nó trên ba hòn đảo chính: Long Island, Manhattan và Staten Island. Thời tiết trở nên rất lạnh vào mùa đông và ấm áp vào mùa hè. Hàng năm, hơn 60 triệu người đến thăm thành phố New York. Nơi đây nổi tiếng với nhiều Bảo tàng, Trung tâm nghệ thuật, nhà cao tầng, Trung tâm mua sắm và tất nhiên là tượng Nữ thần Tự do.

Lời giải chi tiết:

1. New York City is in the south of the USA.  

(Thành phố New York nằm ở phía nam của Hoa Kỳ.)               

False

2. The population is around 8.4 million people.

(Dân số khoảng 8,4 triệu người.)

True

3. They built the city on three islands.

(Họ xây dựng thành phố trên ba hòn đảo.)

True

4. New York City gets very cold in the winter and warm in the summer.

(Thành phố New York rất lạnh vào mùa đông và ấm áp vào mùa hè.)

True

5. More than ninety million people visit New York City every year.

(Hơn chín mươi triệu người đến thăm Thành phố New York mỗi năm.)

False

Reading

Read the email and answer the question.

(Đọc email và trả lời câu hỏi.)

To: stella.thompson@frendzmail.com

Subject: Burano

Dear Stella,

Thanks for letting me know about your hometown.

Let me tell you about my hometown, Burano.

Burano is an island in the north of Italy, about 7 km from Venice. You can take a 40-minute waterbus ride from Venice. It is famous for its colorful houses. You can take great photos wherever you are on the island. Burano is also famous for its seafood. A lot of restaurants serve great, fresh seafood at cheap prices. Burano is very quiet and peaceful. About three thousand people live here. It is better to visit Burano in summer because it is very cold in winter.

Please write back soon. I want to know about your family.

Your friend,

Ricardo

1. Where is Burano? - It's in the north of Italy.

(Burano ở đâu? - Nó ở phía bắc của nước Ý.)

2. How can you get to Burano?

(Bạn có thể đến Burano bằng cách nào?)

3. What is Burano famous for?

(Burano nổi tiếng về điều gì?)

4. How many people live there?

(Có bao nhiêu người sống ở đó?)

5. When is the best time to visit Burano?

(Khi nào là thời gian tốt nhất để đến thăm Burano?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đến: stella.thompson@frendzmail.com

Chủ đề: Burano

Stella thân mến,

Cảm ơn đã cho tôi biết về quê hương của bạn.

Để tôi kể cho bạn nghe về quê hương của tôi, Burano.

Burano là một hòn đảo ở phía bắc của Ý, cách Venice khoảng 7 km. Bạn có thể mất 40 phút

đi xe buýt nước từ Venice. Nó nổi tiếng với những ngôi nhà đầy màu sắc. Bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp ở bất cứ đâu

bạn đang ở trên đảo. Burano cũng nổi tiếng về hải sản. Rất nhiều nhà hàng phục vụ tuyệt vời, tươi

hải sản với giá rẻ. Burano rất yên tĩnh và thanh bình. Khoảng ba nghìn người sống ở đây.

Tốt hơn là đến thăm Burano vào mùa hè vì nó rất lạnh vào mùa đông.

Vui lòng viết lại sớm. Tôi muốn biết về gia đình của bạn.

Bạn của bạn,

Ricardo

Lời giải chi tiết:

2. You can take a waterbus to Burano from Venice.

(Bạn có thể đi xe buýt nước đến Burano từ Venice.)

3. Burano is famous for its colorful houses and seafood.

(Burano nổi tiếng với những ngôi nhà đầy màu sắc và hải sản.)

4. About three thousand people live there.

(Khoảng ba nghìn người sống ở đó.)

5. The best time to visit Burano is summer. 

(Thời gian tốt nhất để đến thăm Burano là mùa hè.)

Writing

Read the information and write an email to a friend about Kyoto. Write 40 to 50 words.

(Đọc thông tin và viết email cho bạn bè về Kyoto. Viết 40 đến 50 từ.)

Kyoto

- south of Japan (phía nam của Nhật Bản)

- city (thành phố)

- 1,5 million people (1,5 triệu người)

- famous for old houses and temples (những ngôi nhà và đền cổ xưa)

- fall and spring: nice weather (mùa thu và mùa xuân: thời tiết đẹp)

Lời giải chi tiết:

Dear Jane,

Kyoto is a city in the south of Japan. 1.5 million people live there. It is famous for its old hoUses and temples. It is better to visit Kyoto in the fall and spring because the weather is nice.

Your friend,

Minh Phương

Tạm dịch:

Jane thân mến,

Kyoto là một thành phố ở phía nam của Nhật Bản. 1,5 triệu người sống ở đó. Nó nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính và đền thờ. Tốt hơn là nên đến thăm Kyoto vào mùa thu và mùa xuân vì thời tiết đẹp.

Bạn của bạn,

Minh Phương


Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí