SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Unit 9: Houses in the Future

Lesson 2 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập phần: Lesson 2 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words

 

a. Match the pictures with the words in the box.

 (Ghép các hình ảnh với các từ trong hộp.)

 

3D printer

robot helper

drone

smart device

screen

automatic food machine

Lời giải chi tiết:

 1. 3D printer: máy in 3D

 2. smart device: thiết bị thông minh

 3. robot helper: rô bốt trợ giúp

 4. automatic food machine: máy tự động

 5. Screen: màn hình

 6. Drone: máy bay không người lái

Listening a

 

a. Listen and tick () what each person said.

 

( Lắng nghe và đánh dấu những gì từng người nói)


Now

Gina

Joey

wash clothes

 

cooking

   

buy bicycles

   

make phone calls

   

see anywhere in the world

   
 

Bài nghe:

Gina: Joey, how my home change in the future?: 

Joey: Good question, Gina. Now we wash clothes, in the future we might have robot helpers 

Gina: Cool

Joey: Also, in stead of cooking in the future drones with delivery meals

Gina: That’s all be great. Hmmm, Do you think drones still buy things like bicycles in the future

Joey: I think will make bicycles or motorbikes in 3D printers. Can you think of everything else?

Gina: The way we make phone calls might change

Joey: I think that in the future smart devices would letter serious each other start

Gina: Woah, That’s amazing. And i think we might be able to see anywhere in the world using smart walls

Joey: Yeah

Tạm dịch:

Gina: Joey, ngôi nhà của tôi sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai ?:

Joey: Câu hỏi hay, Gina. Bây giờ chúng ta giặt quần áo, trong tương lai chúng ta có thể có người máy trợ giúp

Gina: Hay quá

Joey: Ngoài ra, thay vì nấu ăn trong các máy bay không người lái trong tương lai với các bữa ăn giao hàng

Gina: Tất cả đều tuyệt vời. Hmmm, Bạn có nghĩ rằng máy bay không người lái vẫn mua những thứ như xe đạp trong tương lai không

Joey: Tôi nghĩ sẽ làm xe đạp hoặc xe máy bằng máy in 3D. Bạn có thể nghĩ về mọi thứ khác không?

Gina: Cách chúng ta gọi điện có thể thay đổi

Joey: Tôi nghĩ rằng trong tương lai các thiết bị thông minh sẽ bắt đầu thay đổi lẫn nhau

Gina: Woah, thật tuyệt. Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy mọi nơi trên thế giới bằng cách sử dụng tường thông minh

Joey: Đúng vậy

Lời giải chi tiết:

Now

Gina

Joey

wash clothes

 

cooking

 

buy bicycles

 

make phone calls

 

see anywhere in the world

 

Listening

b. Listen again and match the words.

( Lắng nghe và điền các từ)

Now

 

wash clothes

D

cooking

 

buy bicycles

 

make phone calls

 

see anywhere in the world

 

 

Future

 1. smart walls
  1. 3D printers
  2. smart devices
  3. robot helpers
  4. drones
 
 
 
 

Lời giải chi tiết:

Now

 

wash clothes

D

cooking

E

buy bicycles

B

make phone calls

C

see anywhere in the world

A

Grammar a

a. Circle the correct verbs.

( Khoanh từ đúng)

1. Now, we do/might do our own housework. In the future, we have/might have robot helpers.

2. Now, we have/might have ovens and fridges. In the future, we have/might have automatic food machines.

3. Now, we have/might have computers. In the future, we have/might have smart walls.

Lời giải chi tiết:

1. Now, we do our own housework. In the future, we might have robot helpers.

2. Now, we have ovens and fridges. In the future, we might have automatic food machines.

3. Now, we have computers. In the future, we might have smart walls.

Tạm dịch:

1. Bây giờ, chúng tôi tự làm việc nhà. Trong tương lai, chúng ta có thể có người máy trợ giúp.

2. Bây giờ, chúng ta có lò nướng và tủ lạnh. Trong tương lai, chúng ta có thể có máy thực phẩm tự động.

3. Bây giờ, chúng ta có máy tính. Trong tương lai, chúng ta có thể có những bức tường thông minh.

Grammar b

b. Unscramble the sentences.

( Sắp xếp lại thành câu)

1. we/our/housework./Now,/do/own

Now, we do our own housework.

2. we/have/In/might/future,/robot/the/helpers.

3. change/in/future?/How/homes/might/the

4. Now,/a computer./use/you

5. In/you/have/the/might/future,/walls./smart

Lời giải chi tiết:

1. Now, we do our own housework.

2. In the future, we might have robot helpers.

3. How might homes change in the future?

4. Now, you use a computer.

5. In the future, you might have smart walls.

Tạm dịch:

1. Bây giờ, chúng tôi tự làm việc nhà.

2. Trong tương lai, chúng ta có thể có người máy trợ giúp.

3. Những ngôi nhà có thể thay đổi như thế nào trong tương lai?

4. Bây giờ, bạn sử dụng máy tính.

5. Trong tương lai, bạn có thể có những bức tường thông minh.

Grammar c

c. Fill in the blanks using "might" and a verb from the box.

( Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng "might" và một động từ trong hộp.)

cook

deliver

watch

do

make

have

1. In the future, automatic food machines might cook all our food.

2. In the future, robots                  all our housework.

3. In the future, we                  movies on smart walls.

4. In the future, 3D printers                  all kinds of things.

5. In the future, we                  many smart devices.

6. In the future, robot drones                  all our groceries.

Lời giải chi tiết:

1. In the future, automatic food machines might cook all our food.

2. In the future, robots might do all our housework.

3. In the future, we might watch movies on smart walls.

4. In the future, 3D printers might make all kinds of things.

5. In the future, we might have many smart devices.

6. In the future, robot drones might deliver all our groceries.

Tạm dịch:

1. Trong tương lai, máy tự động có thể nấu tất cả thức ăn cho chúng ta.

2. Trong tương lai, robot có thể làm tất cả công việc nhà của chúng ta.

3. Trong tương lai, chúng ta có thể xem phim trên những bức tường thông minh.

4. Trong tương lai, máy in 3D có thể làm ra mọi thứ.

5. Trong tương lai, chúng ta có thể có nhiều thiết bị thông minh.

6. Trong tương lai, máy bay không người lái của robot có thể giao tất cả các cửa hàng tạp hóa của chúng ta.

Writing

 Write your own ideas.

( Viết ý tưởng của riêng bạn.)

1. Now, we                                   . In the future, we might                                 

2. Now,                                         . In the future,                                                   

3. Now,                                         . In the future,    

Lời giải chi tiết:

1. Now, we do the housework. In the future, we might, have robot helpers

2. Now, we have cats and dogs. In the future, we might have robot pets

3. Now, we shop in the market. In the future, we might shop online

Tạm dịch:

1. Bây giờ, chúng ta làm việc nhà. Trong tương lai, chúng ta có thể có người máy trợ giúp

2. Bây giờ, chúng tôi có mèo và chó. Trong tương lai, chúng ta có thể có vật nuôi robot

3. Bây giờ, chúng tôi mua sắm trong chợ. Trong tương lai, chúng tôi có thể mua sắm trực tuyến

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.