Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Trả lời:

+ Em thấy đường tan trong nước; Muối tan trong nước; Cát không tan trong nước.

Các bài liên quan: - Bài 20: Nước có những tính chất nào?