Lý thuyết: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức


Mỗi hộp có 12 chiếc bút màu. Hỏi 3 hộp có bao nhiêu chiếc bút màu


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay