Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung SGK Toán lớp 3 - Kết nối tr..

Toán lớp 3 trang 43 - Một phần mấy - SGK Kết nối tri thức


Chọn cách đọc phù hợp với cách viết một phần mấy ở mỗi hình. Đ S

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Bài 1

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm xem hình chữ nhật được chia làm mấy phần bằng nhau

- Bước 2: Đếm xem đã tô màu được mấy phần trong các phần bằng nhau đó.

- Bước 3: Kết luận đã tô màu được một phần mấy hình chữ nhật rồi đối chiếu với kết quả, nếu kết quả đúng điền Đ, kết quả sai điền S.

Lời giải chi tiết:

- Chia hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{3}\) hình chữ nhật. Ghi Đ.

- Chia hình chữ nhật thành 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{4}\) hình chữ nhật. Ghi S.

c) Chia hình chữ nhật thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{5}\) hình chữ nhật. Ghi Đ.

d) Chia hình chữ nhật thành 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{6}\) hình chữ nhật. Ghi Đ.

Bài 2

Chọn cách đọc phù hợp với cách viết một phần mấy ở mỗi hình.

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm xem chiếc bánh được chia làm mấy phần bằng nhau

- Bước 2: Chọn cách đọc với cách viết một phần mấy cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Một phần năm: Hình A

Một phần hai: Hình C

Một phần tư: Hình D

Một phần ba: Hình B

Bài 3

Đã khoang vào \(\frac{1}{4}\) số hạt dẻ của hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số hạt dẻ có trong mỗi hình rồi chia cho 4.

Bước 2: Chọn hình được khoanh có số hạt dẻ bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Ta đếm được mỗi hình đều có 8 hạt dẻ.

\(\frac{1}{4}\) số hạt dẻ có trong hình là 8 : 4 = 2 (hạt dẻ)

Chọn B.

Luyện tập

Bài 1

Đ, S  ?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm xem hình tròn được chia làm mấy phần bằng nhau

- Bước 2: Đếm xem đã tô màu được mấy phần trong các phần bằng nhau đó.

- Bước 3: Kết luận đã tô màu được một phần mấy hình tròn rồi đối chiếu với kết quả, nếu kết quả đúng điền Đ, kết quả sai điền S.

Lời giải chi tiết:

a) Chia hình tròn thành 7 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{7}\) hình tròn. Ghi Đ.

b) Chia hình tròn thành 9 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{9}\) hình tròn. Ghi Đ.

c) Chia hình tròn thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{5}\) hình tròn. Ghi S.

d) Chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{8}\) hình tròn. Ghi Đ.

Bài 2

Đã tô màu \(\frac{1}{8}\) hình nào?

Phương pháp giải:

- Đếm số phần bằng nhau trong mỗi hình rồi chia cho 8.

- Chọn hình có số phần đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Hình A gồm 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{8}\) hình vuông.

Hình B gồm 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{9}\) hình vuông.

Hình C gồm 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{7}\) hình vuông.

Hình D gồm 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{6}\) hình vuông.

Chọn A.

Bài 3

Đã khoanh vào \(\frac{1}{3}\) số cây bắp cải của hình nào? Đã khoanh vào \(\frac{1}{5}\) số cây xà lách của hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số cây bắp cải ở mỗi hình rồi chia cho 3.

Bước 2: Kết quả tìm được chính là \(\frac{1}{3}\) số cây bắp cải. Từ đó chọn đáp án thích hợp.

Làm tương tự để tìm \(\frac{1}{5}\) số cây xà lách.

Lời giải chi tiết:

- Ta thấy mỗi hình A và B đều có 6 cây bắp cải.

\(\frac{1}{3}\) số cây bắp cải là 6 : 3 = 2 (cây)

Chọn B.

- Hình C có 15 cây xà lách.

\(\frac{1}{5}\) số cây xà lách là 15 : 5 = 3 (cây)

Chọn C.

Bài 4

Số ?

Phương pháp giải:

Để tìm \(\frac{1}{3}\) số quả cam ta lấy số quả cam có trong hình chia cho 3.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm