Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 kết nối tri thức Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000 S..

Toán lớp 3 trang 65 - Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn - SGK Kết nối tri thức


a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn. Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Bài 1

a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn.

b) Làm tròn các số 82 134, 55 712, 46 000 đến hàng chục nghìn.


Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn đến hàng nghìn

b) Làm tròn đến hàng chục nghìn

Bài 2

Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình thu hoạch được khoảng 14 000 kg cà phê.

Luyện tập

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5.

Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số 70 000.

Bài 2

a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Phương pháp giải:

- Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

- Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Quan sát tranh ta có:

- Bạn nam thứ nhất nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 40 000 km. Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn vì bạn nam so sánh chữ số hàng nghìn với 5 (5 = 5).

- Bạn nam thứ hai nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 35 800 km. Bạn nam đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng trăm vì bạn nam so sánh chữ số hàng chục với 5 (8 > 5).

- Bạn nữ nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 36 000 km. Bạn nữ đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn vì bạn nữ so sánh chữ số hàng trăm với 5 (7 > 5).

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km.

- Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn ta được số 35 000 km.

- Khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng chục nghìn ta được số 40 000 km.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm