Lý thuyết: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - SGK Kết nối tri thức


Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước

1. Làm quen với biểu thức

a) Ví dụ về biểu thức 

Tính độ dài các đường gấp khúc ABC và ABCD (như hình vẽ).

5 + 5; 24 - 7; 5 x 2; 8 : 2; 5 x 2 + 8; 18 : 3 - 2; .... là các biểu thức

b) Giá trị của biểu thức

Cho biểu thức: 35 + 8 - 10 

- Tính: 35 + 8 - 10 = 43 - 10

                          = 33

- Giá trị của biểu thức 35 + 8 - 10 là 33.

2. Tính giá trị của biểu thức

- Nếu trong biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

- Nếu trong biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

3. Tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc

Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay