Mục 1,2, ghi nhớ trang 4,5 Vở bài tập Sinh học 6


Giải mục 1,2, sinh vật trong tự nhiên, nhiệm vụ của sinh học và ghi nhớ trang 4,5 VBT Sinh học 6: Em có nhận xét gì về sự đa dạng (nơi sống, kích thước,…) của thế giới sinh vật và vai trò của chúng đối với đời sống con người?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Sinh vật trong tự nhiên

Trả lời các câu hỏi:

Lời giải chi tiết:

a) Sự đa dạng của thế giới sinh vật

Hãy hoàn thành bảng 

STT Tên sinh vật Nơi sống Kích thước Có khả năng di chuyển Có ích hay có hại
1 Cây mít Cạn To Không Ích
2 Con voi Cạn To Ích
3 Con giun đất Đất Nhỏ Hại
4 Con cá chép Nước Trung bình Ích
5 Cây bèo tây Mặt nước Nhỏ Không Ích
6 Con ruồi Cạn Nhỏ Hại
7 Cây nấm rơm Xác thực vật Nhỏ Không Ích

- Sinh vật tự nhiên rất phong phú, đa dạng, chúng sống ở môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với đời sống con người.

b) Các nhóm sinh vật trong tự nhiên

Nhóm I: mít, bèo tây, nấm rơm, vi khuẩn: không có khả năng di chuyển

Nhóm II: voi, giun đất, cá chép, ruồi: có khả năng di chuyển

Nhóm III: mít, voi, ruồi: trên cạn

Nhóm IV: cá, bèo tây: dưới nước

Mục 2

2. Nhiệm vụ của Sinh học

Câu khẳng định nào dưới đây là đúng nhất (đánh dấu x vào đầu câu mà em chọn)?

Lời giải chi tiết:

Nhiệm vụ chính của Sinh học và của Thực vật học là:

- Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật

- Nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng

- Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sư đa dang của sinh vật, mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường để sử dụng hợp lí, phát triển và bào vệ chúng phục vụ đời sống con người

=> Tất cả các khẳng định đều đúng.

Ghi nhớ

Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú, bao gồm những nhóm lớn sau: vi khuẩn, nấm, động vật, thực vật. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng, phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí