B. Hoạt động thực hành - Bài 15 : Biểu đồ cột


Giải bài 15 : Biểu đồ cột phần hoạt động thực hành trang 40, 41, 42 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhìn biểu đồ về số cây các khối lớp đã trồng và trả lời câu hỏi ở dưới

a) Khối lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Khối lớp nào trồng được ít cây nhất ?

b) Khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được bao nhiêu cây ?

c) Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khối lớp 3 bao nhiêu cây ?

d) Cả trường trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cây mỗi khối lớp đã trồng được.

- Số cây khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được = số cây khối lớp 2 trồng được + số cây khối lớp 1 trồng được.

- Số cây khối lớp 5 trồng nhiều hơn khối lớp 3 = số cây khối lớp 5 trồng được – số cây khối lớp 3 trồng được.

- Số cây cả trường trồng được =  số cây khối lớp 1 trồng được + số cây khối lớp 2 trồng được + số cây khối lớp 3 trồng được + số cây khối lớp 4 trồng được + số cây khối lớp 5 trồng được.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta thấy :

Khối lớp 1 trồng được 260 cây ;

Khối lớp 2 trồng được 280 cây ;

Khối lớp 3 trồng được 340 cây ;

Khối lớp 4 trồng được 380 cây ;

Khối lớp 5 trồng được 400 cây.

Vậy :

a) Khối lớp 5 trồng được nhiều cây nhất. Khối lớp 1 trồng được ít cây nhất.

b) Khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được số cây là :

           280 + 260 = 540 (cây)

c) Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khối lớp 3 số cây là :

          400 – 340 = 60 (cây)

d) Cả trường trồng được tất cả số cây là :

260 + 280 + 340 + 380 + 400 = 1660 (cây).

Câu 2

Biểu đồ dưới đây nói về sản lượng cá ngừ đánh bắt được ở 4 xã Xuân Phương, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Xuân Cảnh trong năm 2011.

Nhìn biểu đồ, cho biết :

a) Có nhưng xã nào đánh bắt được hơn 100 tấn cá ngừ ?

b) Xã nào đánh bắt được nhiều cá ngừ nhất ?

c) Xã nào đánh bắt nhiều cá ngừ hơn xã Xuân Thọ.

d) Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Phương bao nhiêu tấn cá ngừ ?

e) Cả 4 xã đánh bắt được bao nhiêu tấn cá ngừ ?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm sản lượng cá ngừ mỗi xã đánh bắt được, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Số cá xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Phương = số cá xã Xuân Cảnh đánh bắt được – số cá xã Xuân Phương đánh bắt được/

- Số cá 4 xã đánh bắt được = số cá xã Xuân Phương đánh bắt được + số cá xã Xuân Thọ đánh bắt được số = cá xã Xuân Lộc đánh bắt được + số cá xã Xuân Cảnh đánh bắt được.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta thấy :

Xã Xuân Phương đánh bắt được 100 tấn cá ngừ.

Xã Xuân Thọ đánh bắt được 120 tấn cá ngừ.

Xã Xuân Lộc đánh bắt được 110 tấn cá ngừ.

Xã Xuân Cảnh đánh bắt được 140 tấn cá ngừ.

Vậy :

a) Những xã đánh bắt được hơn 100 tấn cá ngừ là xã Xuân Thọ, Xuân Lộc và Xuân Cảnh.

b) Xã Xuân Cảnh đánh bắt được nhiều cá ngừ nhất (140 tấn).

c) Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều cá ngừ hơn xã Xuân Thọ.

d) Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Phương số tấn cá ngừ là :

            140 – 100 = 40 (tấn)

e) Cả 4 xã đánh bắt được số tấn cá ngừ là:

     100 + 120 + 110 + 140 = 470 (tấn)

Câu 3

Biểu đồ bên nói về số ngày mưa trong ba tháng năm 2004 của một huyện.

Nhìn biểu đồ, cho biết :

a) Tháng 6 có bao nhiêu ngày mưa ?

b) Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 bao nhiêu ngày mưa ?

c) Trung bình mỗi tháng huyện đó coa bao nhiêu ngày mưa ?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số ngày có mưa của mỗi tháng, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tính số ngày mưa trung bình mỗi tháng ta lấy tổng số ngày mưa trong 3 tháng chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta thấy : tháng 6 có 12 ngày mưa; tháng 7 có 18 ngày mưa; tháng 8 có 15 ngày mưa.

Vậy :

a) Tháng 6 có 12 ngày mưa.

b) Tháng 7 mưa nhiều hơn tháng 6 số ngày là : 

           18 - 12 = 6 (ngày)

c) Trung bình mỗi tháng huyện đó có số ngày mưa là :

         (12 + 18 + 15) : 3 = 15 (ngày mưa)

Câu 4

Số liệu về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các nước trong 7 tháng đầu năm 2009 (theo Báo điện tử Tin tức ngày 29/8/2009) như sau :

Một trong số những thị trường chủ lực của hạt điều xuất khẩu nước ta là thị trường Hoa Kì, lượng hạt điều xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm sang Hoa Kì đạt khoảng 30 nghìn tấn

Tổng lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan trong 7 tháng đầu năm đạt 14 nghìn tấn, còn sang thị trường Trung Quốc đạt 18 nghìn tấn.

Dựa vào các thông tin trên, em hãy lập tiếp biểu đồ dưới đây :

Phương pháp giải:

Quan sát cột chỉ lượng hạt điều xuất khẩu sang Hoa Kì ta thấy gồm 15 ô, vậy mỗi ô tương ứng với 30 : 15 = 2 tấn.

Do đó ta vẽ cột chỉ lượng hạt điều xuất khẩu sang Trung Quốc gồm 9 ô (vì 18 : 2 = 9).

Ta vẽ cột chỉ lượng hạt điều xuất khẩu sang Hà Lan gồm 7 ô (vì 14 : 2 = 7).

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.