Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

I .Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

Câu 1. Trong hô hấp tế bào, sau quá trình đường phân thì mỗi phân tử glucôzơ ban đầu tạo ra bao nhiêu phân tử axit piruvic ?

A. 3                           B. 1

C. 2                           D. 4

Câu 2.  Sau chu trình Crep, sản phẩm nào của hô hấp tế bào sẽ không tham gia vào chuỗi chuyền êlectron hô hấp ?

A. NADH và FADH2  

B. ATP và NADH

C. NADH       

D. ATP

Câu 3. Quá trình quang hợp ở thực vật trải qua mấy pha ?

A. 3                                  B. 1

C. 2                                  D. 4

Câu 4. Cần bao nhiêu phân tử ATP để hoạt hoá một phân tử glucôzơ ở giai đoạn đầu của đường phân ?

A. 3                                B. 2

C. 1                                D. 4

Câu 5. Các giai đoạn chính của hô hấp hiếu khí ở tế bào diễn ra theo trình tự từ sớm đến muộn như sau :

A. đường phân; chu trình Crep; chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

B. chu trình Crep; đường phân; chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

C. chuỗi chuyền êlectron hô hấp; đường phân; chu trình Crep.

D. chuỗi chuyền êlectron hô hấp; chu trình Crep; đường phân.

Câu 6. Trong chu trình Canvin (xảy ra trong pha tối của quang hợp ở nhiều loài thực vật), chất kết hợp với khí cacbônic đầu tiên là

A. axit phôtphoglixêric.

B. anđêhit phôtphoglixêric.

C. ribulôzơđiphôtphat.

D. axêtyl – côenzimA.

II. Tự luận

Câu 1.

Năng lượng là gì? Người ta chia năng lượng thành mấy loại, đặc điểm của mỗi loại? trong tế bào có những loại năng lượng nào?

Nêu cấu trúc của ATP, tại sao ATP được coi là đồng tền năng lượng của tế bào?

Câu 2. Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim?

Lời giải chi tiết

I.Tự luận

1

2

3

4

5

6

C

D

C

B

A

C

Câu 1. Trong hô hấp tế bào, sau quá trình đường phân thì mỗi phân tử glucôzơ ban đầu tạo ra 2 phân tử axit piruvic

Chọn C

Câu 2.  Sau chu trình Crep, ATP sẽ không tham gia vào chuỗi chuyền êlectron hô hấp

Chọn D

Câu 3. Quá trình quang hợp ở thực vật trải qua 2 pha

Chọn C

Câu 4. Cần 2 phân tử ATP để hoạt hoá một phân tử glucôzơ ở giai đoạn đầu của đường phân.

Chọn B

Câu 5. Các giai đoạn chính của hô hấp hiếu khí ở tế bào diễn ra theo trình tự từ sớm đến muộn như sau: đường phân; chu trình Crep; chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

Chọn A

Câu 6. Trong chu trình Canvin (xảy ra trong pha tối của quang hợp ở nhiều loài thực vật), chất kết hợp với khí cacbônic đầu tiên là ribulôzơđiphôtphat.

Chọn C

II. Trắc nghiệm

Câu 1.

- Năng lượng là khả năng sinh công

- Người ta chia năng lượng thành 2 loại: động năng và thế năng

+ Động năng là dạng năng lượng sẵn sàng sinh công

+ Thế năng là dạng năng lượng dự trữ sẵn sàng sinh công

- Trong tế bào năng lượng tồn tại ở nhiều dạng: hóa năng, nhiêt năng, điện năng….. mỗi dạng có vai trò khác nhau. Năng lượng chủ yếu của tế bào là hóa năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học)

- Cấu trúc của ATP: phân tử ATP gồm 3 thành phần: bazơ nitơ adenine, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat. Vì liên kết giữa 2 nhóm phốt phát cuối cùng trong ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng nên ATP được coi là hợp chất cao năng.

- ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào vì ATP truyền năng lượng cho các chất khác thông qua chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để trở thành ADP và ngay lập tức ADP lại gắn thêm nhóm photphat để trở thành ATP.

Câu 2.

- Cấu trúc của enzim

+ Thành phần của enzim: enzim chỉ gồm protein hoặc protein liên kết với các chất khác không phải protein

+ Trung tâm hoạt động của enzim: là vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Các cơ chất liên kết tạm thời enzim tại trung tâm hoạt động. Nhờ đó, phản ứng được xúc tác.

- Cơ chế tác động của enzim

Trước tiên enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.