Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10


Đề bài

Câu 1. Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion?

A.NaCl, OF2, H2S.           

B.CO2, Cl2, CCl4.

C.BF3, AlF3, CH4.     

D.I2, CaO, CaCl2.

Câu 2. Liên kết được hình thành giữa một phi kim điển hình và một kim loại điển hình là

A.liên kết ion.               

B.liên kết cộng hóa trị.

C.liên kết kim loại.     

D.liên kết hiđro.

Câu 3. Các nguyên tử luôn có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể để

A.tạo cấu hình electron giống khí hiếm bền.

B.trao đổi các electron.

C.góp chung electron.

D.nhận thêm electron.

Câu 4. Cho nguyên tử X có 3 electron hóa trị. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nó liên kết với nguyên tử Y (Z=9)?

A.Liên kết kim loại.

B.Liên kết cộng hóa trị có cực.

C.Liên kết cộng hóa trị không cực.

D.Liên kết ion.

Câu 5. Số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các trường hợp: NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là?

A.-4, +6, +2, +4, 0, +1.         

B.-4, +5, -2, 0, +3, -1.

C.-3, +5, +2, +4, 0, +1.         

C.+3, -5, +2, -4, -3, -1.

Câu 6. Cho các phân tử: MgCl2, CO2, HCl, NaCl, CH4. Có bao nhiêu chất chứa liên kết cộng hóa trị trong phân tử?

A.1                   B.2                                 

C.3                    D.4

Câu 7. Chọn câu đúng trong các phát biểu sau

A.Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron bị lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

B.Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7.

C.Liên kết cộng hóa trị không phân cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D.Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Câu 8. Cho các chất sau: HCl, K2SO4, AgNO3, Fe2(SO4)3, KBr. Chất có chứa ion đơn nguyên tử là

A.HCl, K2SO4.                 

B. HCl, KBr.

C. AgNO3, Fe2(SO4)3.             

D. NH4Cl, AgNO3

Câu 9. Cho các dãy chất sau: H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Số chất có liên kết ba trong phân tử là

 A.1                  B.4                                 

C.3                   D.2.

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

1.Các nguyên tử khi hình thành liên kết với nhau đều đạt cấu hình bền của khí hiếm (8 electron ở lớp ngoài cùng).

2.Các nguyên tử của các nguyên tố phi kim có xu hướng nhường đi các electron ở lớp ngoài cùng để hình thành ion âm.

3.Khi hình thành liên kết ion, cặp electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.

4. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm VIIA lần lượt là 1+ và 2+.

5. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử bằng không thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Số phát biểu sai là

A.1               B.2                               

C.3               D.4

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

A

D

C

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

B

D

B

Câu 1

A sai do NaCl là hợp chất ion

C sai do AlF3 là hợp chất ion

D sai do CaO, CaCl2 là hợp chất ion

Đáp án B

Câu 2

Liên kết được hình thành giữa 1 kim loại điển hình và 1 phi kim điển hình là liên kết ion

Đáp án A

Câu 3

Các nguyên tử luôn có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể để tạo cấu hình e giống khí hiếm bền

Đáp án A

Câu 4: Nguyên tử X có 3 electron hóa trị vì vậy nó dễ dàng mất đi 3 electron để đạt đến câu hình của khí hiếm gần nó nhất để tạo thành ion X3+

\({X^0} \to {X^{3 + }} + 3e\)

Y (Z=9): 1s22s22p5: có 7 electron lớp ngoài cùng, suy ra Y là một phi kim

\({Y^0} + 1e \to {Y^ - }\)

Vì vậy liên kết tạo thành giữa X và Y là liên kết ion

Đáp án D.

Câu 6. Liên kết cộng hóa trị là liên kết mà các nguyên tố trong phân tử tham gia liên kết bằng cách góp chung một hay nhiều electron để tạo thành các cặp electron dùng chung. Như vậy các phân tử CO2, HCl, CH4 có liên kết cộng hóa trị.

Đáp án C.

Câu 7.

A.Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron bị lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn: Đúng

B.Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7: Sai

C.Liên kết cộng hóa trị không phân cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học: Sai

D.Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu: Sai

Đáp án A.

Câu 8

Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử. 

Đáp án B

Câu 9.

Phân tử có chứa liên kết ba khi hai nguyên tử hình thành liên kết góp chung 3 electron để tạo ra 3 cặp electron dùng chung.

Trong các phân tử: H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2, thì có N2 và C2H2 trong liên kết phân tử có liên kết 3.

Đáp án D.

Câu 10.

1.Các nguyên tử khi hình thành liên kết với nhau đều đạt cấu hình bền của khí hiếm (8 electron ở lớp ngoài cùng): Sai. Vì điều này chỉ đúng với nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ.

2.Các nguyên tử của các nguyên tố phi kim có xu hướng nhường đi các electron ở lớp ngoài cùng để hình thành ion âm: Sai. Vì các nguyên tố phi kim có xu hướng nhận thêm electron để hình thành ion âm.

3.Khi hình thành liên kết ion, cặp electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia: Đúng.

4. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm VIIA lần lượt là 1+ và 2+: Đúng.

5. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử bằng không thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực: Đúng.

Đáp án B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.