CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10

Bình chọn:
4.6 trên 146 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là...

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Hoá học 10. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 sgk hoá học 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 sgk hoá học 10

Nguyên tử kẽm có bán kính

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 14 SGK Hoá học 10. Đồng có hai đồng vị

Xem lời giải

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008

Xem lời giải

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 14 SGK Hoá học 10. Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:

Xem lời giải

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất