Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

ta có: -177=-13.13-8; -26=-13.2

Muốn tìm y ta lấy số 13 nhân với các số: -12,-11,-10,...,-3,-2

Đề bài

Bài 1. Tìm các số nguyên x, y sao cho \((x + 1)(y – 2) = 2\)

Bài 2. Tìm các số nguyên n sao cho \(n + 10\) là bội của \(n – 1\)

Bài 3. Tìm tập hợp các số y là bội của 13 và \(-177 ≤ y ≤ -26\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

 Viết 2 thành tích hai số nguyên để tìm x và y

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\((x + 1)(y – 2) = 2 = 2.1\)\( = 1.2 = (-2).(-1) = (-1).(-2)\)

\(x + 1 = 2\) và \(y -2 = 1 ⇒  x  =1\) và \(y = 3\)

\(x + 1 = 1\) và \(y – 2 = 2 ⇒  x = 0\) và \(y = 4)

\(x + 1 = -2\) và \(y – 2 = 1 ⇒  x = -3\) và \(y = 1\)

\(x + 1 = -1\) và \(y – 2 = -2 ⇒ x = -2\) và \(y = 0\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Ta có: \(n + 10 = (n – 1) + 11\)

Vì \((n – 1)\;  ⋮\;  (n – 1)\); nên \((n + 10) \; ⋮\; (n – 1)\) khi \(11 \; ⋮\;  ( n – 1)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(n + 10 = (n – 1) + 11\)

Vì \((n – 1)\;  ⋮\;  (n – 1)\); nên \((n + 10) \; ⋮\; (n – 1)\) khi \(11 \; ⋮\;  ( n – 1)\)

\(⇒ n – 1 = 1; n – 1 = -1; \)\(\,n – 1 = 11 ; n – 1= -11\)

\(⇒ n = 2; n = 0, n = 12, n = -10\).

LG bài 4

Lời giải chi tiết:

Tập hợp các bội của 13 thỏa mãn điều kiện bài toán’

\(A = \{-117, -104, -91, -78, -65, -52, -39, -26\}\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí