CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 66 SBT Vật lí 10

Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 trang 66ách bài tập vật lý 10. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ?

Xem lời giải

Bài 28.5, 28.6, 28.7, 28.8 trang 67 SBT Vật lí 10

Giải bài 28.5, 28.6, 28.7, 28.8 trang 67 sách bài tập vật lý 10. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí ?

Xem lời giải

Bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67,68 SBT Vật lí 10

Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 trang 67,68 sách bài tập vật lý 10. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

Xem lời giải

Bài 29.6,29.7,29.8,29.99,29.10 trang 68,69 SBT Vật lí 10

Giải bài 29.6,29.7,29.8,29.99,29.10 trang 68,69 sách bài tập vật lý 10. Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, ở nhiệt độ 20°C. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm.

Xem lời giải

Bài 29.11, 29.12, 29.13 trang 69 SBT Vật lí 10

Giải bài 29.11, 29.12, 29.13 trang 69 sách bài tập vật lý 10. Ớ chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống có không khí.

Xem lời giải

Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 70 SBT Vật lí 10

Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 70 sách bài tập vật lý 10. Hệ thức nào dưới đây không phù hợp với nội dung định luật Sác-lơ?

Xem lời giải

Bài 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 trang 71 SBT Vật lí 10

Giải bài 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 trang 71 sách bài tập vật lý 10. Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 20°C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 40°C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 30.9, 30.10 trang 71 SBT Vật lí 10

Giải bài 1 trang 8 sách bài tập vật lý 10. Biết thể tích của một lượng khí là không đổi. Hãy giải bài toán sau đây bằng hai cách: dùng công thức; dùng đồ thị.

Xem lời giải

Bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 72 SBT Vật lí 10

Giải bài 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 trang 72 sách bài tập vật lý 10. Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi?

Xem lời giải

Bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 73 SBT Vật lí 10

Giải bài 31.5, 31.6, 31.7, 31.8 trang 73 sách bài tập vật lý 10. Một lượng khí có thể tích 200 cm3 ở nhiệt độ 16°c và áp suất 740 mmHg. Thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn là :

Xem lời giải

Bài 31.9, 31.10, 31.11, 31.12 trang 73 SBT Vật lí 10

Giải bài 31.9, 31.10, 31.11, 31.12 trang 73 sách bài tập vật lý 10. Một bình cầu dung tích 20 lít chứa ôxi ở nhiệt độ 16°C và áp suất 100 atm. Tính thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn. Tại sao kết quả tìm được chỉ là gần đúng ?

Xem lời giải

Bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 74 SBT Vật lí 10

Giải bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 74 sách bài tập vật lý 10. Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì

Xem lời giải

Bài V.6, V.7, V.8 trang 75 SBT Vật lí 10

Giải bài V.6, V.7, V.8 trang 75 sách bài tập vật lý 10. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?

Xem lời giải

Bài V.9, V.10, V.11, V.12, V.13 trang 76 SBT Vật lí 10

Giải bài V.9, V.10, V.11, V.12, V.13 trang 76 sách bài tập vật lý 10. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 40 atm. Nếu giảm nhiệt độ xuống tới 12°C và để một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suát khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài V.14, V.15 trang 76 SBT Vật lí 10

Giải bài V.14, V.15 trang 76 sách bài tập vật lý 10. Người ta nối hai pit-tông của hai xilanh giống nhau bằng một thanh cứng sao cho thể tích dưới hai pit-tông bằng nhau. Dưới hai pit-tông có hai lượng khí như nhau ở nhiệt độ T0, áp suất p0.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất