CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
20 bài tập cơ bản Ôn tập chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

20 bài tập cơ bản Ôn tập chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản về Bội chung nhỏ nhất

20 bài tập cơ bản về Bội chung nhỏ nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp Ước chung lớn nhất

20 bài tập Ước chung lớn nhất có đáp án và lời giải sai đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản Ước chung và bội chung

20 bài tập cơ bản Ước chung và bội chung có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

15 bài tập Phân tích một số ra thừa số nguyên tố có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

25 bài tập cơ bản về Số nguyên tố. Hợp số

25 bài tập cơ bản về Số nguyên tố. Hợp số có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp về Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9

15 bài tập về Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

25 bài tập tổng hợp về Tính chất chia hết của một tổng

25 bài tập về Tính chất chia hết của một tổng có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản về Thứ tự thực hiện các phép tính

20 bài tập cơ bản về Thứ tự thực hiện các phép tính có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập cơ bản Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

30 bài tập cơ bản Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản về Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

20 bài tập cơ bản về Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp về Ghi số tự nhiên

15 bài tập về Ghi số tự nhiên có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

25 bài tập cơ bản về Tập hợp các số tự nhiên

25 bài tập cơ bản về Tập hợp các số tự nhiên có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

25 bài tập tổng hợp về Tập hợp. Phần tử của tập hợp

25 bài tập về Tập hợp. Phần tử của tập hợp có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

40 bài tập vận dụng Ôn tập chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

40 bài tập vận dụng Ôn tập chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về Bội chung nhỏ nhất

30 bài tập về Bội chung nhỏ nhất mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

25 bài tập vận dụng Ước chung và bội chung

25 bài tập Ước chung và bội chung mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

35 bài tập vận dụng về Số nguyên tố. Hợp số

35 bài tập vận dụng về Số nguyên tố. Hợp số có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về Thứ tự thực hiện các phép tính

30 bài tập về Thứ tự thực hiện các phép tính mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

35 bài tập vận dụng Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

35 bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất