Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10


Giải hệ phương trình

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải hệ phương trình

LG a

\(\left\{ \matrix{2x - 3y + z = - 7 \hfill \cr - 4x + 5y + 3z = 6 \hfill \cr x + 2y - 2z = 5 \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

+) Sử dụng máy tính để giải hệ phương trình hoặc biến đổi, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số.

Lời giải chi tiết:

\(\;\;\left\{ \begin{array}{l}
2x - 3y + z = -7\;\;\;\left( 1 \right)\\
- 4x + 5y + 3z = 6\;\;\;\left( 2 \right)\\
x + 2y - 2z = 5\;\;\;\;\;\left( 3 \right)
\end{array} \right.\)

Ta có: \(\left( 1 \right) \Leftrightarrow z =  - 7 - 2x + 3y.\) Thế \(z\) vào \((2), \, \, (3)\) ta được hệ phương trình:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
- 4x + 5y + 3\left( { - 7 - 2x + 3y} \right) = 6\\
x + 2y - 2\left( { - 7 - 2x + 3y} \right) = 5
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
10x - 14y = - 27\\
5x - 4y = - 9
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
10x - 14y = - 27\\
10x - 8y = - 18
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
6y = 9\\
5x - 4y = - 9
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = - \frac{3}{5}\\
y = \frac{3}{2}
\end{array} \right.\\
\Rightarrow z = - 7 - 2.\left( { - \frac{3}{5}} \right) + 3.\frac{3}{2} = - \frac{{13}}{{10}}.
\end{array}\)

Vậy hệ phương trình có nghiệm: \(\left( {x;\;y;\;z} \right) = \left( { - \frac{3}{5};\;\frac{3}{2};\; - \frac{{13}}{{10}}} \right).\)

Cách khác:

Đưa hệ phương trình về hệ dạng tam giác bằng cách khử dần các ẩn.

Nhân phương trình (1) với 2 rồi cộng với phương trình (2) và nhân phương trình (3) với 4 rồi cộng với phương trình (2) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}
- y + 5z = - 8\\
13y - 5z = 26\\
x + 2y - 2z = 5
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
12y = 18\\
- y + 5z = - 8\\
x + 2y - 2z = 5
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y = \frac{3}{2}\\
- \frac{3}{2} + 5z = - 8\\
x + 2.\frac{3}{2} - 2z = 5
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y = \frac{3}{2}\\
5z = - \frac{{13}}{2}\\
x - 2z = 2
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y = \frac{3}{2}\\
z = - \frac{{13}}{{10}}\\
x = - \frac{3}{5}
\end{array} \right.\)

LG b

\(\left\{ \matrix{x + 4y - 2z = 1 \hfill \cr - 2x + 3y + z = - 6 \hfill \cr 3x + 8y - z = 12 \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;\;\left\{ \begin{array}{l}
x + 4y - 2z = 1\\
- 2x + 3y + z = - 6\\
3x + 8y - z = 12
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 4y - 2z = 1\\
3x + 8y - z = 12\\
x + 11y = 6
\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 4y - 2z = 1\\
6x + 16y - 2z = 24\\
x + 11y = 6
\end{array} \right.
\\   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3x + 8y - z = 12\\
5x + 12y = 23\\
x + 11y = 6
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3x + 8y - z = 12\\
5x + 12y = 23\\
5x + 55y = 30
\end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3x + 8y - z = 12\\
x + 11y = 6\\
43y = 7
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
z = 3x + 8y - 12\\
y = \frac{7}{{43}}\\
x = 6 - 11.\frac{7}{{43}}
\end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{{181}}{{43}}\\
y = \frac{7}{{43}}\\
z = \frac{{83}}{{43}}
\end{array} \right..
\end{array}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(\left( {x;\;y;\;z} \right) = \left( {\frac{{181}}{{43}};\frac{7}{{43}};\;\frac{{83}}{{43}}} \right).\)

Cách khác:

Đưa hệ phương trình về dạng hệ tam giác bằng cách khử dần các ẩn.

Nhân phương trình (2) với 2 rồi cộng với phương trình (1) và cộng phương trình (2) với phương trình (3) ta được:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + 4y - 2z = 1\\
- 3x + 10y = - 11\\
x + 11y = 6
\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 4y - 2z = 1\\
- 3x + 10y = - 11\\
3x + 33y = 18
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 4y - 2z = 1\\
x + 11y = 6\\
43y = 7
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 4.\frac{7}{{43}} - 2z = 1\\
x + 11.\frac{7}{{43}} = 6\\
y = \frac{7}{{43}}
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{181}}{{43}} - 2z = \frac{{15}}{{43}}\\
x = \frac{{181}}{{43}}\\
y = \frac{7}{{43}}
\end{array} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
z = \frac{{83}}{{43}}\\
x = \frac{{181}}{{43}}\\
y = \frac{7}{{43}}
\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.