Bài tập trắc nghiệm trang 43

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 43

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 43. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh điều gì?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 44

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 44. Trong một quần thể ngẫu phối đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44, 45

Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44 45. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 45, 46

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 45. Nhóm máu MN ở người do 1 gen gồm 2 alen M và N quy định, alen M đồng trội so với N. Kiểu gen MM, MN, NN lần lượt quy định các kiểu hình nhóm máu M, MN, N.

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 46, 47

Giải bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 46, 47. Một quần thể cỏ, khả năng mọc trên đất nhiễm kim loại nặng như nicken được quy định bởi gen trội A.

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 47

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 47. Trong một quần thể cân bằng di truyền xét 1 gen có 2 alen T và t quan hệ trội lặn hoàn toàn.

Xem lời giải