Bài tập trắc nghiệm trang 75

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 75 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 75

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 75. Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng ?

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 75,76 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 75,76

Giải bài 6,7,8,9,10 Sách bài tập Sinh học 12 trang 75,76. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 76,77 Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 76,77

Giải bài 11,12,13,14,15 Sách bài tập Sinh học 12 trang 76,77. Theo Đacuyn, nguyên liệu của quá trinh tiến hoá và chọn giống là

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 77,78 Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 77,78

Giải bài 16,17,18,19,20 Sách bài tập Sinh học 12 trang 77,78. Trong tác phẩm "Nguồn gốc các loài", Đacuyn vẫn chưa làm sáng tỏ được điều gì?

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 78,79 Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 78,79

Giải bài 21,22,23,24,25 Sách bài tập Sinh học 12 trang 78,79. Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 79,80 Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 79,80

Giải bài 26,27,28,29,30 Sách bài tập Sinh học 12 trang 79,80. Nội dung cơ bản của quá trình tiến hoá nhỏ theo quan niệm tiến hoá tổng hợp hiện đại là gì?

Xem chi tiết
Bài 31,32,33,34,35 SBT Sinh học 12 trang 81 Bài 31,32,33,34,35 SBT Sinh học 12 trang 81

Giải bài 31,32,33,34,35 Sách bài tập Sinh học 12 trang 81. Những biến đổi trong quá trình tiến hoá nhỏ xảy ra theo trình tự nào ?

Xem chi tiết
Bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 82,83 Bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 82,83

Giải bài 36,37,38,39,40 Sách bài tập Sinh học 12 trang 82,83. Đột biến, nhất là đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá là vì

Xem chi tiết
Bài 41,42,43,44,45 SBT Sinh học 12 trang 83,84 Bài 41,42,43,44,45 SBT Sinh học 12 trang 83,84

Giải bài 41,42,43,44,45 Sách bài tập Sinh học 12 trang 83,84. Thông thường, ta có thể phân biệt nhanh 2 cá thể khác loài nhờ dựa vào tiêu chuẩn

Xem chi tiết
Bài 46,47,48,49,50 SBT Sinh học 12 trang 84,85 Bài 46,47,48,49,50 SBT Sinh học 12 trang 84,85

Giải bài 46,47,48,49,50 Sách bài tập Sinh học 12 trang 84,85. Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình hình thành loài mới?

Xem chi tiết


Gửi bài