CHƯƠNG 1. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Sinh học 12. Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 12. Vùng mã hoá của gen xác định chuỗi pôlipeptit ở E. coli dài 30 axit amin có trình tự phêninalanin và tirôzin sắp xếp luân phiên nhau. Xác định trình tự nuclêôtit đúng với trình tự axit amin này trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12. Đoạn mARN ở tế bào nhân sơ có trình tự nuclêồtit như sau: ...UUUAAGAAUXUUGX...

Xem lời giải

Bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7

Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7. Đoạn mạch khuôn của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit như sau:

Xem lời giải

Bài 5 SBT Sinh học 12 trang 8

Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 8. Một gen dài 0,51 μm có A = 28% số nuclêôtit của gen.

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12.Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12. Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Sô NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 12. Một phân tử ADN chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X. a) Tính chiều dài của phân tử ADN đó (ra µm).

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 10 SBT Sinh học 12. Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với các bộ ba mã hoá trên mARN như sau: Val: GUU, Ala: GXX, Leu: UUG, Lys: AAA

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12. Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D.melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 12. Phân tử hemoglobin trong hồng cầu người gồm 2 chuỗi pôlipeptit a và 2 chuỗi pôlipeptit β. Gen quy định tổng hợp chuỗi ß ở người bình thường có G = 186 và có 1068 liên kết hiđrô.

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 12. Số lượng NST lưỡng bội của một loài là 2n = 10. Có bao nhiêu NST được dự đoán ở :

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 11 SBT Sinh học 12. Bộ NST lưỡng bội ở một loài sinh vật có 2n = 24. a) Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đơn bội, tam bội và tứ bội?

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 11 SBT Sinh học 12. Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự nuclêôtit là: TAX TXA GXG XTA GXA

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 12, 13

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 12. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho:

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 12. Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen: ….TAT GGG XAT GTA AAT GGX...

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 12 SBT Sinh học 12. Tham khảo bảng mã di truyền trong Bài1 SGK Sinh học 12 và trả lời các câu hỏi sau :a) Trong các côđon GGU, GGX, GGA, GGG, côđôn nào xác định việc đưa Gly vào chuỗi pôlipeptit được tổng hợp

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 13

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 13. Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi của ADN diễn ra ở

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 13, 14

Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 13, 14. Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nuclêôtit được phiên mã từ đoạn gen có đoạn mạch bổ sung là AGXTTAGXA?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 14, 15

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 14, 15. Câu nào dưới đây là không đúng?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất