Bài tập có lời giải trang 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Sinh học 12. Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 12. Vùng mã hoá của gen xác định chuỗi pôlipeptit ở E. coli dài 30 axit amin có trình tự phêninalanin và tirôzin sắp xếp luân phiên nhau. Xác định trình tự nuclêôtit đúng với trình tự axit amin này trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12. Đoạn mARN ở tế bào nhân sơ có trình tự nuclêồtit như sau: ...UUUAAGAAUXUUGX...

Xem lời giải

Bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7

Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7. Đoạn mạch khuôn của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit như sau:

Xem lời giải

Bài 5 SBT Sinh học 12 trang 8

Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 8. Một gen dài 0,51 μm có A = 28% số nuclêôtit của gen.

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12.Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 trang 9 SBT Sinh học 12. Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Sô NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12. Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D.melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau:

Xem lời giải