Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 35 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Bài 1. Tính:

a) 4534 + 1972 × 15

b) 12389 – (5220 – 1476) : 12

c) \(\dfrac{7}{8} \times \dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{9}:\dfrac{5}{6}\)

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Trung bình cộng của ba số là số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Biết số thứ nhất là 45, số thứ hai gấp đôi số thứ hai. Tìm số thứ ba.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3.  Một trại chăn nuôi có 3608 con gà và vịt . Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà nhiều hơn số số vịt là 252 con. Hỏi lúc đầu trại đó có bao nhiêu con mỗi loại ? 

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Tìm hai số, số bé bằng \(\dfrac{3}{5}\) số lớn. Nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 236.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Trong hộp có 360 viên kẹo. Biết rằng cứ 3 viện kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh và có 4 viên kẹo màu vàng. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên kẹo mỗi loại ?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 4534 + 1972 × 15

    = 4534 + 29580

    = 34114.

b) 12389 – (5220 – 1476) : 12

   = 12389 – 3744 : 12

   = 12389 – 312

   = 12077 

c) \(\dfrac{7}{8} \times \dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{9}:\dfrac{5}{6}\)

   \( = \dfrac{{14}}{{40}} + \dfrac{4}{9} \times \dfrac{6}{5} = \dfrac{7}{{20}} + \dfrac{{24}}{{45}}\)

   \( = \dfrac{7}{{20}} + \dfrac{8}{{15}} = \dfrac{{21}}{{60}} + \dfrac{{32}}{{60}} = \dfrac{{53}}{{60}}\)

Bài 2.

Phương pháp:

.- Tìm số chẵn lớn nhất có hai chữ số

- Tìm tổng của ba số ta lấy số trung bình cộng nhân với 3.

- Tìm số thứ hai ta lấy số thứ nhất nhân với 2.

- Tìm số thứ ba ta lấy tổng của ba số trừ đi tổng của số thứ nhất và số thứ hai.

Cách giải:

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98.

Tổng của ba số đó là:

98 × 3 = 294

Số thứ hai là:

45 × 2 = 90

Số thứ ba là:

294 – (45 + 90) = 159

Đáp số : 159.

Bài 3.

Phương pháp:

- Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà thì tổng số gà và vịt không thay đổi.

- Tìm số gà vịt lúc sau theo công thức tìm số lớn khi biết tổng và hiệu của hai số:

          Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

- Tìm số gà lúc đầu ta lấy số gà lúc sau cộng với 135 con.

- Tìm số vịt lúc đầu ta lấy tổng số gà và vịt trừ đi số con gà.

Cách giải:

Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà thì tổng số gà và vịt không thay đổi và bằng 3608 con.

Sau khi bán đi, trại chăn nuôi đó còn số con gà là:

             (3608 + 252) : 2 = 1930 (con)

Lúc đầu trại chăn nuôi đó có số con gà là:

             1930 + 135 = 2065 (con)

Lúc đầu trại chăn nuôi đó có số con là:

            3608 – 2065 = 1543 (con)

                            Đáp số: Gà: 2065 con ;

                                         Vịt: 1543 con.

Bài 4.

Phương pháp:

- Số lớn trừ đi số bé chính là hiệu của hai số. Vậy 2 lần hiệu của 2 số là 236. Từ đsó tìm được hiệu hai số là 236 : 2 = 118.

- Vẽ sơ đồ biểu diễn số bé gồm 3 phần bằng nhau, số lớn gồm 5 phần như thế.

- Tìm hai số theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Số lớn trừ đi số bé chính là hiệu của hai số. Vậy 2 lần hiệu của 2 số là 236.

Hiệu hai số là :

              236 : 2 = 118

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

              5 – 3 = 2 (phần)

Số bé là:

              118 : 2 × 3 = 177

Số lớn là:

              177 + 118 = 295

                            Đáp số: 295 và 177.

Bài 5.

Phương pháp:

- Tìm tỉ số và vẽ sơ đồ biểu diễn số kẹo mỗi loại:

Cứ 3 viện kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh và có 4 viên kẹo màu vàng nên nếu coi số kẹo màu đỏ gồm 3 phần bằng nhau thì số kẹo màu xanh gồm 2 phần như thế và số kẹo màu vàng gồm 2 phần như thế.

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm giá trị một phần: Lấy tổng số viên kẹo chia cho tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số kẹo màu đỏ: Lấy giá trị một phần nhân với 3.

- Tìm số kẹo màu xanh: Lấy giá trị một phần nhân với 2.

- Tìm số kẹo màu vàng: Lấy giá trị một phần nhân với 4 hoặc lấy tổng số kẹo trừ đi số kẹo màu đỏ và màu xanh.

Cách giải:

Theo đề bài: Cứ 3 viên kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh nên nên nếu coi số kẹo màu đỏ gồm 3 phần bằng nhau thì số kẹo màu xanh gồm 2 phần như thế và số kẹo màu vàng gồm 2 phần như thế.

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là : 

          2 + 3 + 4 = 9 (phần)

Trong hộp có số viên kẹo màu đỏ là :  

         360 : 9 × 3 = 120 (viên)

Trong hộp có số viên kẹo màu xanh là : 

         360 : 9 × 2 = 80 (viên)

Trong hộp có số viên kẹo màu vàng là :

        360 – 120 – 80 = 160 (viên)

         Đáp số : Kẹo màu đỏ : 120 viên kẹo;

                      Kẹo màu xanh : 80 viên kẹo;

                    Kẹo màu vàng : 160 viên kẹo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.