Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 10 - Đề 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần Toán 4 - Đề 2 bao gồm các bài toán chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn lại các kiến thức đã học trong tuần.

Đề bài

ĐỀ 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:

A. 11052                         B. 1128

C. 3687                           D. 3681

b) Tích của hai số là 12480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới là:

A. 3120                           C. 2500

B. 12485                         D. 2496

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vẽ bên có:

 

a) AD song song với BC

b) AB song song với các cạnh EG, MN, DC.

c) Có 3 cặp cạnh song song với nhau

d) Có 6 cặp cạnh song song với nhau

Bài 3. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm:

a) \(2750\times 8\,.....\,5500\times 4~\)

b) \(8534\times 4\,.....\,17068\times 3~\)

c) \(78128:4\,.....\,9766\times 3\,~\)

d) \(32965:5\,.....\,65930:10~\)

Bài 4. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt cạnh cách tính thích hợp nhất:

a)  \(25\times 6\times 5\times 4\)

  \(=150\times 5\times 4\)                                      

  \(=750\times 4\)

\(=3000~\)     

b)  \(25\times 6\times 5\times 4\)

  \(=\left( 25\times 6 \right)\times \left( 5\times 4 \right)\)

  \(=150\times 20\)

\(=3000~\)     

c)  \(25\times 6\times 5\times 4\)

  \(=\left( 25\times 5 \right)\times \left( 6\times 4 \right)\)

  \(=125\times 24\)

\(=3000~\)     

d)  \(25\times 6\times 5\times 4\)

  \(=\left( 25\times 4 \right)\times \left( 6\times 5 \right)\)

  \(=100\times 30\)

\(=3000~\)     

Bài 5. Tính giá trị biểu thức sau bằng cách tính hợp lý

\(2\times 4\times 5\times 6\times 15\times 25\)

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 6. Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 7. Tìm các số tự nhiên m, biết  \(48125\times m<144370~\).

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1. 

Phương pháp giải:

a) Một thừa số gấp lên 3 lần thì tích của thừa số đó với một thừa số không đổi khác cũng gấp lên 3 lần.

b) Một thừa số giảm đi 5 lần thì tích của thừa số đó với một thừa số không đổi khác cũng giảm đi 5 lần.

Cách giải :

a) Tích mới là: \(3684\times 3=11052~\)

b) Tích mới là: \(12480:5=2496~\)

Bài 2.

Phương pháp giải:

Đọc từng đáp án và quan sát hình học để xác định các yếu tố trong đáp án là đúng hay sai.

Cách giải :

a) S                                             b) Đ

c) S                                             d) Đ

Bài 3.

Phương pháp giải:

Viết cách các giá trị ở cột bên trái, sao cho tương ứng giống với 1 chữ cái ở cột bên phải, rồi so sánh 2 số còn lại ở mỗi cột.

Cách giải :

a) \(2750\times 8=5500\times 4~\)

b) \(8534\times 4<17068\times 3~\)

c) \(78128:4<9766\times 3\,~\)

d) \(32965:5=65930:10~\)

Bài 4.

Phương pháp giải:

Đây là dạng bài toán tính nhanh, ta sẽ nhóm 2 số sao cho tích của chúng là số tròn chục hoặc số tròn trăm.

Cách giải :

Cách tính trong ý d) là thích hợp nhất.

Bài 5.

Phương pháp giải:

Nhóm 2 số lại với nhau, sao cho tích của chúng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… Sau đó nhân chúng lại là được kết quả cần tìm.

Cách giải:

\(\begin{align}& \,\,\,\,\,\,2\times 4\times 5\times 6\times 15\times 25 \\& =\left( 2\times 5 \right)\times \left( 4\times 25 \right)\times \left( 6\times 15 \right) \\ & =10\times 100\times 90 \\& =90000 \\\end{align}~\)

Bài 6.

Phương pháp giải:

- Do viết sai 8 thành 3 nên số thứ nhất bị giảm đi 5 đơn vị.

- Tích giảm đi 35 đơn vị, ta sẽ tìm được số thứ hai.

- Có hai số, ta sẽ tìm được tích đúng của nó.

Cách giải :

Chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 viết nhầm thành chữ số 3 nên số đó giảm đi số đơn vị là: \(8-3=5~\) thành số thứ nhất giảm 5 đơn vị thì tích giảm 5 lần thành số thứ hai. Do đó, 5 lần số thứ hai là 35.

Thừa số thứ hai (số nhân với 2468) là: \(35:5=7~\)

Tích đúng là: \(2468\times 7=17276~\)

Bài 7.

Phương pháp giải:

Ta thu hẹp điều kiện của \(m\).

Do 144370 có 6 chữ số và 48125 có 5 chữ số nên ta chỉ cần lấy \(14:4~\) để thu hẹp điều kiện.

Ta tìm \(m\) để \(m \times\) 48125 là số tự nhiên lớn hơn 144370 và gần 144370 nhất.

Cách giải :

Ta có: \(m<14:4~\) nên \(m<4~\)

Vì 48125 \(\times\) 3 = 144375 > 144370;  48125 x 2 = 96250

Mà \(m\) là số tự nhiên nên \(m=0,\,1,\,2.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí