Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 13 - Đề 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)


Bài tập cuối tuần 13- Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần.

Đề bài

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 - TUẦN 13

ĐỀ 1

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

a) Viết cách nhân nhẩm với 11.

              \(42 \times 11 = .....\)

A. Lấy 4 + 2 = 6, viết 6 vào bên phải 42, thành 426.

B. Lấy 4 + 2 = 6, viết 6 vào bên trái 42, thành 642.

C. Lấy 4 + 2 = 6, viết 6 vào giữa 4 và 2, thành 462.

b) Tính thành kết quả đúng: \(65 \times 11 = .....\)

A. 615                                 B. 715                        C. 725

c) Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:

A. 46225m2                            B. 45235m2

C. 45125m2                           D. 46235m2

d) Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 378m, chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó.

A. 20 432m2                          B. 122 479m2

C. 429 642m2                        D. 428 652m2

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)     100kg = …….tạ

        100 yến = ……tấn

        3000kg = ……tấn

        500kg = …….tạ

        50 tạ = ……..tấn             

       7 tấn = ……….kg

b)    \(100d{m^2}\) \(= …....{m^2}\) 

        \(2300d{m^2} = .......{m^2}\)

        \(2500c{m^2}\)\(= …...d{m^2}\)

        \(300000c{m^2} = ......{m^2}\)

         \(3{m^2} = ..........c{m^2}\)

         \(7{m^2} = ...........d{m^2}\)

Bài 4:  Đặt tính rồi tính

a)     \(365 \times 215\)

       ……………

       ……………

       ……………

       ……………

       ……………

b) \(547 \times 112\)

       ……………

       ……………

       ……………

       ……………

       ……………

c) \(978 \times 302\)

       ……………

       ……………

       ……………

       ……………

       ……………

Bài 5: Một xí nghiệp có 238 công nhân, mỗi người sản xuất được 120 sản phẩm trong một ngày, trong một tháng xí nghiệp làm việc 25 ngày. Hỏi xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm trong một tháng? (Giải bằng 2 cách)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(624 \times 725 + 725 \times 376\)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

b) \(1996 \times 1001 - 1996\)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

a,b) Muốn nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, ta viết tổng của hai chữ số đó vào giữa hai chữ số ban đầu. Nếu tổng của hai chữ số đó lớn hơn 10 thì ta viết chữ số hàng đơn vị vào giữa, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng chục của chữ số ban đầu.

c) Muốn tính diện tích mảnh đất hình vuông ta lấy độ dài cạnh nhân với chính nó.

d) Tìm số đo chiều dài ta lấy chiều rộng nhân với 3.

    Tìm diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Cách giải :

a) Để tính nhẩm 42 × 11 ta làm như sau:  Lấy 4 + 2 = 6, viết 6 vào giữa 4 và 2, thành 462.

Chọn đáp án C.

b) Cách nhẩm :

• 6 cộng 5 bằng 11 ;

• Viết 1 vào giữa hai chữ số của số 65, được 615 ;

• Thêm 1 vào 6 của 615, được 715.

Vậy : 65 × 11 = 715.

Chọn đáp án B.

c) Diện tích của mảnh đất đó là :

          215 × 215 = 46225 (m2)

                   Đáp số : 46225m2.

Chọn đáp án A.

d) Chiều dài khu đất đó là:

          378 × 3 = 1134 (m)

Diện tích khu đất đó là:

          1134 × 378 = 428 652 (m2)

                   Đáp số : 428 652 m2.

Chọn đáp án D.

Bài 2:

Phương pháp giải: 

Thực hiện phép tính rồi xác định đúng sai.

Lưu ý: khi tích riêng thứ hai gốm toàn chữ số 0 thì thông thường ta không viết tích riêng đó mà viết gọn lại bằng cách viết tích riêng thứ ba lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Cách giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

    

Vậy ta có kết quả như sau:

a)  S                      b)  Đ                     c)  S                      d)  Đ

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Xác định rõ đơn vị đã cho và đơn vị cần đổi nằm ở trong bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng hay đo diện tích.

- Áp dụng các cách đổi đơn vị đo :

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg ;   

1 tạ = 10 yến = 100kg ;

1m2 = 100dm2  ;  1m2 = 10000cm2  ;  1dm2 = 100cm2.

Cách giải :

a)     100kg = 1 tạ

        100 yến =1 tấn

        3000kg = 3 tấn

        500kg = 5 tạ

        50 tạ = 5 tấn             

       7 tấn = 7000kg

b)    \(100d{m^2}\)\(= 1{m^2}\) 

        \(2300d{m^2} = 23{m^2}\)

        \(2500c{m^2}\)\(= 25d{m^2}\)

        \(300000c{m^2} = 30{m^2}\)

         \(3{m^2} = 30000c{m^2}\)

         \(7{m^2} = 700d{m^2}\)

Bài 4:

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,\,365}\\{\,\,\,\,\,215}\\\hline\begin{array}{l}\,\,\,\,1825\\\,\,\,\,365\\\,\underline {730\,\,\,\,\,} \\\,78475\end{array}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,\,547}\\{\,\,\,\,\,112}\\\hline\begin{array}{l}\,\,\,\,1094\\\,\,\,\,547\\\,\underline {547\,\,\,\,\,} \\\,61264\end{array}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,978}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,302}\\\hline\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1956\\\,\,\,\underline {2934\,\,\,\,\,\,\,} \\\,\,\,295356\end{array}\end{array}\)

Bài 5:

Phương pháp giải:

Cách 1. Tìm số sản phẩm xí nghiệp đó sản xuất được trong một ngày, rồi tìm số sản phẩm trong 1 tháng.

Cách 2. Tìm số sản phẩm 1 công nhân làm được trong 1 tháng rồi tìm số sản phẩm toàn bộ công nhân làm được trong 1 tháng.

Cách giải :

Cách 1.

Trong một ngày xí nghiệp đó sản xuất được số sản phẩm là:

           \(238 \times 120 = 28560\) (sản phẩm)

Trong một tháng xí nghiệp đó sản xuất được số sản phẩm là:

          \(28560 \times 25 = 714000\) (sản phẩm)

                     Đáp số: \(714000\) sản phẩm.

Cách 2.

Trong một tháng một công nhân sản xuất được số sản phẩm là:

           \(120 \times 25 = 3000\) (sản phẩm)

Trong một tháng xí nghiệp đó sản xuất được số sản phẩm là:

         \(3000 \times 238 = 714000\) (sản phẩm)

                      Đáp số: 714000 sản phẩm.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

 \(a \times b + a \times c = a \times (b + c)\;;\)                   \(a \times b - a \times c = a \times (b - c)\)

Cách giải:

a)

\(\begin{array}{l}624 \times 725 + 725 \times 376\\ = 725 \times \left( {624 + 376} \right)\\ = 725 \times 1000\\ = 725000\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}1996 \times 1001 - 1996\\ = 1996 \times \left( {1001 - 1} \right)\\ = 1996 \times 1000\\ = 1996000\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí