Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bình chọn:
4.5 trên 145 phiếu
Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dân số tăng nhanh dẫn tới những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dân số già dẫn tới những hậu quả gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 14 SGK Địa lí 14

Xem lời giải

Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 sgk địa lý 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sgk địa lý 11

Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 sgk địa lý 11

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Xem lời giải