Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK Toán 1. Bài 1. Nối các chấm theo thứ tự.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối các chấm theo thứ tự :

Phương pháp giải:

Đếm và nối các số theo thứ tự lần lượt từ 0 đến 10.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

b) 

4 + 5 - 7 =           6 - 4 + 8 =       10 - 9 + 6 =           9 - 4 - 3 =

1 + 2 + 6 =          3 + 2 + 4 =       8 - 2 + 4 =            8 - 4 + 3 =

3 - 2 + 9 =          7 - 5 + 3 =         3 + 5 - 6 =            2 + 5 - 4 = 

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

b) 

4 + 5 - 7 = 2        6 - 4 + 8 = 10       10 - 9 + 6 = 7           9 - 4 - 3 = 2 

1 + 2 + 6 = 9       3 + 2 + 4 =  9        8 - 2 + 4 = 10          8 - 4 + 3 = 7

3 - 2 + 9 = 10       7 - 5 + 3 = 5         3 + 5 - 6 = 2            2 + 5 - 4 = 3

Bài 3

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

0....1               3 + 2 .... 2 + 3                      5 - 2 ....6 - 2

10...9              7 - 4....2 + 2                         7 + 2....6 + 2  

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

0 < 1                3 + 2 = 2 + 3                      5 - 2  < 6 - 2

10 > 9              7 - 4 < 2 + 2                       7 + 2 > 6 + 2 

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải:

- Đếm số con vật ở mỗi ô và xác định các con vật đang thêm vào hay bớt đi.

- Viết phép tính và tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Xếp hình theo mẫu dưới đây:

Phương pháp giải:

Học sinh tự xếp hình theo mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự xếp hình theo mẫu đã cho:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay