Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK Toán 1

Bình chọn:
3 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK Toán 1. Bài 1. Nối các chấm theo thứ tự.

Đề bài

1. Nối các chấm theo thứ tự:

2. Tính:

a)

b) 

4 + 5 - 7 =           6 - 4 + 8 =       10 - 9 + 6 =           9 - 4 - 3 =

1 + 2 + 6 =          3 + 2 + 4 =       8 - 2 + 4 =            8 - 4 + 3 =

3 - 2 + 9 =          7 - 5 + 3 =         3 + 5 - 6 =            2 + 5 - 4 =

3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

0....1               3 + 2 .... 2 + 3                      5 - 2 ....6 - 2

10...9              7 - 4....2 + 2                         7 + 2....6 + 2 

4. Viết phép tính thích hợp:

5.

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) 

b) 

4 + 5 - 7 = 2        6 - 4 + 8 = 10      10 - 9 + 6 = 7           9 - 4 - 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9       3 + 2 + 4 =  9        8 - 2 + 4 = 10         8 - 4 + 3 = 7

3 - 2 + 9 = 10       7 - 5 + 3 = 5         3 + 5 - 6 = 2           2 + 5 - 4 = 3

3.

0 < 1               3 + 2 = 2 + 3                      5 - 2  < 6 - 2

10 > 9              7 - 4 < 2 + 2                      7 + 2 > 6 + 2 

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 1