Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sgk toán lớp 1

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Bài 1: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                     4 + 5 =                    

7 - 2 =                      8 - 1 =

6 + 3 =                    10 - 5 =                  

 6 + 4 =                   9 - 4 =

b)

                

a.                          b.                       c.                     d.

                    

đ.                          e.                       f.                        g.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)     

b) Có : 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn:....quả bóng ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

3 + 7 = 10                    4 + 5 = 9                    

7 - 2 = 5                      8 - 1 = 7

6 + 3 = 9                     10 - 5 = 5                  

6 + 4 = 10                   9 - 4 = 5

b) 

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.

Các bài liên quan