Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

 1 + 9 =          2 + 8 =             3 + 7 =                  4 + 6 =              5 + 5 =

 10 - 1 =         10 - 2 =            10 - 3 =                 10 - 4 =              10 - 5 =

 6 + 4 =          7 + 3 =             8 + 2 =                  9 + 1 =              10 + 0 =

10 - 6 =          10 - 7 =            10 - 8 =                 10 - 9 =              10 - 0 = 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        4 + 6 = 10      5 + 5 = 10

10 - 1 = 9       10 - 2 = 8         10 - 3 = 7         10 - 4 = 6       10 - 5 = 5

6 + 4 = 10       7 + 3 =  10      8 + 2 = 10        9 + 1 = 10      10 + 0 = 10

10 - 6 = 4       10 - 7 = 3         10 - 8 =  2       10 - 9 = 1        10 - 0 = 10

Bài 2

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

 

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi điền kết quả vào các ô trống.

- Tìm số còn thiếu của mỗi phép tính sao cho kết quả bằng 5.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm.

10....3 + 4                8....2 + 7                 7.....7 - 1

 9..... 7 + 2              10....1 + 9                2 + 2 ....4 - 2

 6 - 4....6 + 3           5 + 2....2 + 4            4 + 5 ....5 + 4 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

10 > 3 + 4                8 < 2 + 7                7 > 7 - 1

 9 = 7 + 2                10 = 1 + 9               2 + 2  > 4 - 2

 6 - 4 < 6 + 3           5 + 2 > 2 + 4          4 + 5  = 5 + 4

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1 : 6 bạn.

Tổ 2 : 4 bạn.

Cả hai tổ : ....bạn ?

 

Phương pháp giải:

Viết phép tính cộng số người của tổ 1 và tổ 2 đã cho rồi tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Cả hai tổ có số bạn là: 6 + 4 = 10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay