Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Bài 1: Tính:

                         

       a.                      b.                   c.                    

           

      d.                       đ.

                          

         e.                   f.                   g.                    

            

        h.                     i.

Bài 2: Tính:

8  + 1 =                   7 + 2 =                    

6 + 3 =                    5 + 4 =

9 - 1 =                     9 - 2 =                    

9 - 3 =                     9 - 4 =

9 - 8 =                     9 - 7 =                    

9 - 6 =                     9 - 5 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 8.                                e. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 7.                                f. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 6.                                g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 5.                                h. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 4.                                i. Kết quả bằng 9.

Bài 2:

8  + 1 = 9                  7 + 2 = 9                    

6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

9 - 1 = 8                    9 - 2 = 7                    

9 - 3 = 6                    9 - 4 = 5

9 - 8 = 1                    9 - 7 = 2                    

9 - 6 = 3                    9 - 5 = 4

Bài 4: 

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.

Các bài liên quan