Bài 1, bài 2, bài 4 trang 139 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Bài 1: Viết số:

Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín.

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

Bài 2: Viết số:

Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s

Bài giải:

Bài 1: 

Các số là: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Bài 2:

Các số là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Bài 3:

Bài 4:

Các bài liên quan