Bài 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán 1. Bài 1: Số ?, Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

2 = 1 + ...         6 = 2 + ...         8 = ...+ 3           10 = 8 + ....

3 = 1 + ...         6 =...+ 3           8 = 4 + ....         10 = ...+ 3

4 = ...+ 1          7 = 1 + ...         9 = ...+ 1           10 = 6 + ...

4 = 2 + ...         7 = ...+ 2          9 = ...+ 3           10 = ...+ 5

5 = ...+ 1          7 = 4 + ....        9 = 7 +....          10 = 10 + ...

5 = 3 +....         8 = ...+ 1          9 = 5 + ...          10 = 0 + .....

6 = ...+ 1          8 = 6 + ...        10 = ...+ 1            1 = 1 + .... 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm phép cộng các số trong phạm vi 10 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 = 1 + 1          6 = 2 + 4           8 = 5 + 3             10 = 8 + 2

3 = 1 + 2          6 = 3 + 3           8 = 4 + 4             10 = 7 + 3

4 = 3 + 1          7 = 1 + 6           9 = 8 + 1             10 = 6 + 4

4 = 2 + 2          7 = 5 + 2           9 = 6+ 3              10 = 5 + 5

5 = 4 + 1          7 = 4 + 3           9 = 7 + 2             10 = 10 + 0

5 = 3 + 2          8 = 7 + 1           9 = 5 + 4             10 = 0 + 10

6 = 5 + 1          8 = 6 + 2          10 = 9 + 1              1 = 1 + 0

Bài 2

Viết các số 7, 5, 2, 9, 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:.......................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:....................................................... 

Phương pháp giải:

 So sánh các số, đếm xuôi từ 0 đến 10; số nào đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : 2 , 5 , 7 , 8 , 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 9 , 8 , 7 , 5 , 2.

Bài 3

Viết phép tính thích hợp:

a)

b) Có      : 7 lá cờ

    Bớt đi : 2 lá cờ

    Còn    : ....lá cờ ?               

 

Phương pháp giải:

a) Đếm số bông hoa có và được thêm.

    Viết phép tính cộng số hoa đã có với số hoa được thêm vào rồi tìm kết quả.

b) Viết phép tính lấy số lá cờ đang có trừ số lá cờ bớt đi rồi tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào ô trống là: 4 + 3 = 7.

b) Điền vào ô trống là: 7 - 2 = 5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay