Bài 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán 1. Bài 1: Số ?, Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Số ?

2 = 1 + ...         6 = 2 + ...         8 = ...+ 3           10 = 8 + ....

3 = 1 + ...         6 =...+ 3           8 = 4 + ....         10 = ...+ 3

4 = ...+ 1          7 = 1 + ...         9 = ...+ 1           10 = 6 + ...

4 = 2 + ...         7 = ...+ 2          9 = ...+ 3           10 = ...+ 5

5 = ...+ 1          7 = 4 + ....        9 = 7 +....          10 = 10 + ...

5 = 3 +....         8 = ...+ 1          9 = 5 + ...          10 = 0 + .....

6 = ...+ 1          8 = 6 + ...        10 = ...+ 1          1 = 1 + ....

2. Viết các số 7, 5, 2, 9, 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:.......................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:.......................................................

3. Viết phép tính thích hợp:

b) Có : 7 lá cờ

Bớt đi: 2 lá cờ

Còn: ....lá cờ ?               

Lời giải chi tiết

1.

2 = 1 + 1          6 = 2 + 4           8 = 5 + 3            10 = 8 + 2

3 = 1 + 2          6 = 3 + 3           8 = 4 + 4             10 = 7 + 3

4 = 3 + 1          7 = 1 + 6           9 = 8 + 1             10 = 6 + 4

4 = 2 + 2          7 = 5 + 2           9 = 6+ 3              10 = 5 + 5

5 = 4 + 1          7 = 4 + 3            9 = 7 + 2             10 = 10 + 0

5 = 3 + 2          8 = 7 + 1           9 = 5 + 4              10 = 0 + 10

6 = 5 + 1          8 = 6 + 2           10 = 9 + 1             1 = 1 + 0

2.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8 , 7 , 5 , 2.

3.

a) Điền vào ô trống là: 4 + 3 = 7.

b) Điền vào ô trống là: 7 - 2 = 5.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 1